หนังสือราชการชนิดนี้ ใช้ได้ในกรณีใดบ้าง  ส่วนประกอบ และข้อสังเกต  ดูได้จากคลิปนี้