เป็นประโยคสำหรับแป้มพิมพ์ภาษาไทยเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส   เข้าชมประโยคฝึกพิมพ์แป้นภาษาไทย ได้ที่นี่