เป็นประโยคสำหรับแป้มพิมพ์ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส   เข้าชมประโยคฝึกพิมพ์แป้นภาษาอังกฤษชุด 2 ได้ที่นี่