ทดสอบการฝึกเขียนและอ่านชวเลขไทย-ตัวสระภาษาไทย จากตารางด้านล่าง เมื่อทบทวนด้วยการอ่านและเขียนเป็นตัวชวเลขแล้ว    ลองทดสอบได้ที่นี่นะคะ  

 

 Text : นางเกศสุดา  หอมลา
Created by Pimponr Sarichun
December 2016

 

 

 แบบฝึกชวเลขไทย (สระชุด 1)
Text : นางเกศสุดา  หอมลา
Created by Pimponr Sarichun
December 2016

 

 

เฉลยแบบฝึกชวเลขา (สระชุดที่ 1)
  Text : นางเกศสุดา  หอมลา 
Created by Pimponr Sarichun 
December 2016