มาทดสอบการอ่านตัวชวเลขกันนะคะ  ตามลิงค์นี้

 

 

Text : Ketsuda  Homla 

Created by Pimporn Sarichun  

December 2016