ทบทวนศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ เมื่อ Play จะมีชื่ออาชีพภาษาไทยขึ้นมา ให้คลิกเลือกตรงกรอบสี่เหลี่ยมตามชื่อนั้น... ทั้งหมด 15 ชื่อใช้เวลา? ..มาเริ่มกัน http://www.sporcle.com/games/pomdvt/career 
 
 
 
Created by Pimporn  Sarichun
February 2016