ทบทวนส่วนประกอบของหนังสือราชการ เมื่อ Play จะมีชื่อส่วนต่าง ๆ ขึ้นมา ให้คลิกเลือกตรงวงกลมคำพูดสีต่าง ๆ นั้น... ทั้งหมด 13 ส่วน ใช้เวลา? ..มาเริ่มกัน http://www.sporcle.com/games/pomdvt/letter