ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหารายวิชางานสารบรรณ ในกลุ่มสาขางานเลขานุการ ระดับ ปวช. หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) โดยวิเคราะห์ให้เป็นรายสมรรถนะ จากนั้นจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ โดยได้รับคำปรึกษา เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมจาก ครูเพ็ญศรี ตันติสุทธิเวท ครูชำนาญการพิเศษ วิชางานสารบรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช