ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาวิชา พิมพ์ดีดไทย รหัส 2201-1001   ระดับ ปวช. ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546) โดยเขียนในรูปแบบสมรรถนะ ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะการวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็นสมรรถนะเท่านั้น ไม่ได้ให้รายละเอียดแต่ละสมรรถนะว่ามี หัวข้ออะไรบ้าง ซึ่งผู้สอนสามารถนำเนื้อหาหรือทักษะการปฏิบัติมาแบ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อย เพิ่มได้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับสมรรถนะตามที่กำหนด ทั้งนี้หลักของการเขียนสมรรถนะก็คือ   กิริยา+กรรม+เงื่อนไข  หากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผู้เขียนได้ทางอีเมล \n อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน