หัวข้อการทำงานเกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ
 • อดีตผู้สอนแผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
 • ผู้แนะนำและให้คำปรึกษาในการทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาสาขางานเลขานุการ
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) และ ปวส. 2546
 • คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเลขานุการ หลักสูตรปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) และ ปวส. 2546
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับ ปวช. ปวส. กลุ่มเลขานุการ
 • คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเส้นทางอาชีพ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพเลขานุการ
 • อาจารย์พิเศษสอน วิชาการเลขานุการผู้บริหาร 2 (Executive Secretarial Management 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ปีการศึกษา 2551, 2552, 2553, 2554
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวช. 2556 ที่ปรึกษากลุ่มเลขานุการ
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวส. 2555 ที่ปรึกษากลุ่มการจัดการสำนักงาน
 • วิพากษ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ (ปรับปรุง พ.ศ. 2556) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การบรรยาย
 • บรรยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพ"
 • บรรยายหัวข้อ "การสร้างสื่อ Animation เพื่องานสำนักงาน"
 • บรรยายหัวข้อ "การสร้างคลิปนำเสนอเพื่องานสำนักงาน"
 • บรรยายหัวข้อ "สมรรถนะงานเลขานุการกับหลักสูตร"
 • บรรยายหัวข้อ "เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในที่ทำงาน"
 • บรรยายหัวข้อ "เลขานุการกับการเตรียมเข้าสู่อาเซียน"
 • บรรยายหัวข้อ "เลขานุการกับการเตรียมพร้อมรับอาเซียนปี 2015"
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างเว็บสู่อาชีพเลขานุการ”
 • บรรยายหัวข้อ “คุณภาพบุคลากร (เลขานุการ) สร้างได้อย่างไร”
 • บรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ”
 • บรรยายหัวข้อ “เทคนิควิธีการทำงานให้ได้เร็วและมีคุณภาพสำหรับเลขานุการ”
 • บรรยายหัวข้อ “เลขานุการมือขวาของผู้บริหาร”
 • บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์เลขาฯ มือขวาผู้บริหาร”
 • บรรยายหัวข้อ “การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร สาขางาน เลขานุการ”

เอกสารที่จัดทำและจดลิขสิทธิ์

 •  Tips การจัดประชุมสำหรับเลขานุการ  เลขที่ 259505 วันที่ 21 มิถุนายน 2554
 •  ชวเลข Shorthand เลขที่ 265253  วันที่ 7 ตุลาคม 2554
 
ติดต่อผู้เขียนได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน