แจ้งรายชื่อครูเลขานุการ ของ สอศ. คศ.3 คศ.4 ที่พอจะรวบรวมได้
หากผู้อ่านมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือฝากข้อความไว้ที่ comment
ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อเป็นการแนะนำให้ครูผู้สอนเลขานุการหรือการจัดการสำนักงาน จะสอบถามขอคำปรึกษาหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการจัดทำผลงานวิชาการ  โดยติดต่อครูแต่ละท่าน ตามสถานที่หรืออีเมลที่ระบุ