รายชื่อสิ่งพิมพ์บทความที่เผยแพร่ของ Supervisor
 Supervisor รายชื่อสิ่งพิมพ์บทความที่เผยแพร่

   

 

บทความ บรรยายอาชีวศึกษา

เรื่องน่ารู้ของเลขานุการ| งานวิจัยเลขานุการ | ครู คศ.3 เลขานุการ |รายชื่อครูเลขานุการ| blog อาชีพเลขานุการ


รายชื่อสิ่งพิมพ์/บทความ/เว็บไซต์ที่รับผิดชอบและเผยแพร่แต่ละปี

(ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน)

ติดตามงานของผู้เขียน ตั้งแต่ปี 2555
ได้ที่  http://pr.nsdv.go.th/main/  และ http://pimporn.nsdv.go.th/secretary/

 

ปี 2554

 
ข้อเสนอแนะวิธีการดำเนินการโครงการหารายได้ระหว่างเรียน-อาชีวศึกษา (18 กันยายน 2554)
ข้อเด่น : อาชีวศึกษากับโครงการรายได้ระหว่างเรียน ภาคเหนือ (15 กันยายน 2554)
ข้อจำกัด : อาชีวศึกษากับโครงการรายได้ระหว่างเรียน ภาคเหนือ (14 กันยายน 2554)
ทำไมยังใช้พิมพ์ดีด  8 สิงหาคม 2554
การทำข้อความไว้ท้ายอีเมล (ลายเซ็น) 4 สิงหาคม 2554
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคเหนือ ปี 2554 (4 สิงหาคม 2554)
หนังสือชวเลข Shorthand  20 กรกฏาคม 2554
เลขานุการกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Solving problem) 1 กรกฎาคม 2554
สมรรถนะของช่างอุตสาหกรรมกับการจัดอาชีวศึกษา (27 มิถุนายน  2554)
สมรรถนะนักการธนาคารกับการจัดอาชีวศึกษา (24 มิถุนายน 2554)
ถอดรหัส Secretary (27 พฤษภาคม 2554)
คุณภาพของบุคลากร (เลขานุการ) สร้างได้อย่างไร (24 พฤษภาคม 2554)
เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นพระ  (19 พฤษภาคม 2554)
สาวออฟฟิศกับ Myofascial pain Syndrome  (12 พฤษภาคม 2554)
หลักสูตรและตำราอาชีวศึกษา (25 เมษายน 2554)
การจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง สำหรับการประชุม (19 เมษายน 2554)
วิธีจองที่พักยุคไอที (11 เมษายน 2554)
คำศัพท์ใหม่แต่ละตัวอักษรของ Secretary (5 เมษายน 2554)
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง : ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (29 มีนาคม 2554)
รูปแบบสำนักงานเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 มีนาคม 2554)
 "ภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2554"   บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณงค์)   มีรายละเอียด เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบทบาทของอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และงานเฉลิมพระเกียรติฯ ปีนี้ (23 มีนาคม 2554)
รูปแบบสำนักงานทำหนังสือเดินทาง (15 มีนาคม 2554)
จ้างร้านถ่ายเอกสารทำหนังสือ  (11  มีนาคม 2554)
การจัดโพเดียม  (7 มีนาคม 2554)
"แนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน"  บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณงค์) 16 ก.พ. 2554
บทบาทพยาบาลในหน้าที่เลขานุการ  (10 มกราคม 2554)
การติดต่อวิทยากร (4 มกราคม 2554)

มายเหตุ:
     + ผยแพร่ที่เว็บไซต์ pimporn.nsdv.go.th/pr/... และ  pimporn.nsdv.go.th/commerce/...
     * ผยแพร่ทิ่ blog  http://phajae.exteen.com/...
   ** ผยแพร่ที่ blog  http://gotoknow.org/blog/pomdvt/...

 

ปี 2553

 
การถ่ายภาพการจัดประชุม (20 ธ.ค. 2553)
■ ผังความคิด วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (9 ธันวาคม 2553)
การจัดประชุม สำหรับ 2,500 คน  (9 ธันวาคม 2553)
mapping แนะแนวสาขาเลขานุการ (8 ธ.ค. 2553)
ทำไมต้องมีห้องประชุม (1 ธ.ค. 2553)
รูปแบบต่าง ๆ ของการจัดประชุม (8 พ.ย. 2553)
การจัดเวทีประชุม(1 พ.ย. 2553)
การจัดโต๊ะประชุมแบบห้องเรียน (Classroom)(27 ตุลาคม 2553)
การจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน  (20 ตุลาคม  2553)
"เลขานุการ"  อาชีพสงวนสำหรับคนไทย  (15 ตุลาคม 2553)+*
การเลือกวิชาพิมพ์ดีดไทย 1  และวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 มีแนวปฏิบัติเป็นอย่างไร  (14 ตุลาคม 2553)
ตอบคำถามรายวิชาฝึกงาน, ฝึกงานและทวิภาคี (1 กันยายน 2553)
ห้องน้ำสาธารณะกับคุณผู้หญิง  (6 สิงหาคม 2553) +*
มองอีกมุม...ของการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในวันนี้  (14 กรกฎาคม 2553)**
เมื่อต้องรับหน้าที่..พิธีกร (17 มิถุนายน 2553) +*
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกอาชีวศึกษา รอบที่ 3   (16 มิถุนายน 2553) **
ข้อคิดในการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา (15 มิถุนายน 2553) **
ข้อเสนอ 10 ประการด้านอาชีวศึกษาที่เสนอต่อสภาการศึกษาฯ (14 มิถุนายน 2553) **
พฤติกรรมพนักงานสำนักงานที่ลูกค้าไม่อยากเจอ (10 มิถุนายน  2553)
pink-collar workers กับอาชีพเลขานุการ  (24 พฤษภาคม 2553)
การพูดและการนำเสนองาน (18 พฤษภาคม 2553)+
คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่  (3 พฤษภาคม 2553)+*
ทฤษฎีความต้องการกับอาชีพเลขานุกา (19 เมษายน 2553)
ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน  (1 เมษายน 2553)+*
Address book รอยต่อของอดีตกับปัจจุบัน (29 มีนาคม 2553)*
ากที่คั่นหนังสือ (bookmark) ถึงของฝาก (24 มีนาคม 2553)*
ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับรรยาบรรณเลขานุการ  (22 มีนาคม 2553) +
เครื่องเขียนที่ชื่อ สันปกพลาสติก   (15 มีนาคม  2553) +*
ชาวเลขหรือชวเลข  (9 มีนาคม  2553) +*
การเตรียมพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  (8  มีนาคม  2553) **
กิจกรรมกีฬา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  (3  มีนาคม 2553) **
ก้อนจับฝุ่น (8 มีนาคม  2553) *
เสียแผ่นพับ (leaflet)  3 มีนาคม 2553  *
ครงการสำนึกพลเมืองกับสถานศึกษานำร่อง อาชีวศึกษาภาคเหนือ  (23 ก.พ. 2552) +**
ปัญหา "หยิบมือเดียว" ที่ถูกมองข้าม  (3 ก.พ. 2553) +**
สมุดนัดหมายแบบ Betty  (22 มกราคม 2553) +*
7 ประเด็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สอศ.)  (21 มกราคม 2552) +
ศึกษานิเทศก์ (สอศ.) เพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่  (20 มกราคม 2552) +
ข้อสังเกตการจัดสำนักงานองค์กรชื่อดัง  (18 มกราคม 2553) +*

 

ปี 2552

 
การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย (18 ธันวาคม 2552)+
ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ (14 ธันวาคม 2552) +*
เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร    (20  พฤศจิกายน  2552) +*
paperwork records information ในงานเลขานุการ  (13 พฤศจิกายน 2552) +*
เครื่องเขียนที่ชื่อ ตลับชาด (inkpad)  (6 พฤศจิกายน 2552) +*
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ  เรื่อง การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)  (22 ตุลาคม  2552)
อีเมลแบ่งเบาภาระงานเลขานุการได้อย่างไร  (19 ตุลาคม 2552) +*
เลขานุการ!...หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นต่อ  Climate Change (15 ตุลาคม 2552)+*
มารยาทการใช้ภาษาในอีเมล (9 ตุลาคม 2552) +*
เขียนชวเลขให้เก่งทำอย่างไร (5 ตุลาคม 2552)  +*
นิเทศการสอนรายวิชาเพศศึกษา (ภาคเหนือ)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552   (21 กันยายน 2552)  +**
นำชวเลขมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร (18 กันยายน 2552) +*
จากเวทีประกวดอาหารกลางวันถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษา (16 กันยายน 2552)  +**
องค์ประกอบการสอนวิชาบัญชีนสถานศึกษาอาชีวศึกษา (14 กันยายน 2552)   +**
ข้อสังเกตและหลักการทำแผ่นพับ  (25  สิงหาคม 2552) +*
คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่ (19 สิงหาคม 2552)+
สาขางานยานยนต์และเทคนิคยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  (17 สิงหาคม 2552)+**
ข้อคิดจากอินเทอร์เน็ตและอีเมลที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม  (10 สิงหาคม 2552)+
สถานศึกษาอาชีวศึกษากับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (6 สิงหาคม 2552) +**
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา  (5 สิงหาคม 2552) +**
วันนี้ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (4 สิงหาคม 2552)+**
ข้อสังเกตการจัดอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ +** (9 กรกฎาคม 2552)  
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ปี 2552 : อศจ.เชียงใหม่ +** (29 มิถุนายน 2552)
เครื่องเขียนที่ชื่อ  แผ่นกันลบ (eraser shield) (3 มิถุนายน 2552) +*
ชวเลขมีประโยชน์อย่างไร (1 มิถุนายน 2552)  +*
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การจัดเก็บเอกสาร  (27 พ.ค. 2552) +
ชวเลขกำลังจะตาย (25 พ.ค. 2552) +*
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา งานสารบรรณ   (19 พ.ค. 2552) +
เลขานุการกับ liquid paper  (18 พ.ค. 2552) +*
รับน้องอาชีวะ  (15 พฤษภาคม 2552) **
ตัวอย่างแผนฯ บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา การใช้เครื่องใช้สำนักงาน  (14 พ.ค. 2552) +
เครื่องเขียนที่มีชื่อว่า  treasury tags  (12 พ.ค. 2552) +*
ข้อคิดจากการจัดอาชีวศึกษาที่ BOX HILL INSTITUTE OF TAFE  (6 พฤษภาคม 2552) **
บทบาทวันนี้ของลวดเสียบกระดาษ (paper clip) 1 พ.ค. 2552  +*
กลับอีกด้านของกระดาษ post-it  (20 เมษายน 2552)+*
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ : วิทยาลัยเทคนิคพะเยา  (9 เมษายน 2552)**
ความหดและความโหดของดินสอ (pencil) (3 เมษายน 2552) *
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  (25 มีนาคม 2552) **
โครงการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก (วก.ดอกคำใต้  จ.พะเยา) : โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ . (20 มีนาคม 2552) **
การบริหารความร่วมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางอาชีวศึกษา (2 มีนาคม 2552) +**
สถานการณ์วันนี้ : การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอาชีวศึกษา (25 กุมภาพันธ์ 2552) +**
วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน (4 กุมภาพันธ์ 2552) +*
คู่มืองานสำนักงาน (office manual)  (23 มกราคม 2552) +*
การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ: ความต้องการกำลังคนทางด้านไอที   (16 มกราคม  2552)+**
การจัดสำนักงานยุคใหม่  (6 มกราคม  2552) +*
เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษา  (3 มกราคม 2552) **

 

ปี 2551

 
การขับเคลื่อนสถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ: ความต้องการกำลังคนทางด้านไอที   (16 มกราคม  2552)
ข้อสังเกตเล็ก ๆ จากคนอาชีวศึกษาในงานนำเสนอผลงานวิจัยฯ ของ วช.  (26 ธันวาคม 2551)+**
การประกันคุณภาพ|สถาบันการอาชีวศึกษา|สอศ.  (24 ธันวาคม 2551)+**
ผ่านมุมมอง “รูปแบบสำนักงาน (office)” แต่ละยุค (22 ธันวาคม 2551) +*
อีกข้อสังเกตของคำว่า   s-e-c-r-e-t-a-r-y   (2 ธันวาคม 2551) +*
ก้าวที่สะดุด...ศึกษานิเทศก์ สอศ. (20 พฤศจิกายน 2551) +**
มีอะไรที่นาโต่  (13 พฤศจิกายน 2551) +
อีกหนึ่งภาพที่บอกความเป็นเลขานุการ (7 พฤศจิกายน 2551) +*
อีกหนึ่งมุมมองในวิทยาลัยการอาชีพประจำอำเภอ (ภาคเหนือ) (28 ตุลาคม 2551) +**
สถานศึกษาต้นแบบโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา (21 ตุลาคม 2551)
เลขานุการกับเลขาธิการแตกต่างกันอย่างไร (17 ตุลาคม 2551) +*
ยางลบกับสิ่งที่ถูกผลิตซ้ำ (7 ตุลาคม 2551) *
พิมพ์ดีด : วันนี้กับเมื่อวานซืน  (3 ตุลาคม 2551) +*
ดินสอกับงานเลขานุการ (10 กันยายน 2551) +*
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (4 กันยายน 2551)
ข้อสังเกตในการเลือกซื้อวัสดุสำนักงาน  (29 สิงหาคม 2551) +*
การใช้กาวดินน้ำมัน (tac patafix)  (21 สิงหาคม 2551) +*
กลุ่มวษท. ภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2550 (11 สิงหาคม 2551)
ผู้ประสานงาน ผู้นิเทศ ผู้สอน : โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา  (25 กรกฎาคม  2551)
ทวิภาคีกับอาชีวศึกษาเอกชน  (23 กรกฎาคม  2551)
ข้อสังเกตโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 18  (14 กรกฎาคม 2551)
อ่าน Blog อาชีพเลขานุการ (7 กรกฎาคม 2551) บ้านใหม่
เลขานุการกับกระแสโลกร้อน (10 มิถุนายน 2551)
คลิบหนีบกระดาษที่เรียกว่า clip dispenser (14 พฤษภาคม 2551)
การเตรียมไมโครโฟนสำหรับการประชุม  (2 พฤษภาคม 2551)
การใช้สมุดเสนอเซ็น (แฟ้มเสนอเซ็น)  (24 เมษายน 2551)
 การใช้ที่เย็บกระดาษ (stapler) 18 เมษายน 2551
 การใช้ปฏิทินตั้งโต๊ะกับงานเลขานุการ  (20 มีนาคม 2551)
 การใช้แฟ้มแขวน (11 มี.ค. 2551)
 วัสดุที่มาแทนกระดาษ (5 มีนาคม 2551)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านอ้อน กับ วษท.พะเยา (5 มี.ค. 2551)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านน้ำมิน กับ วษท.พะเยา (5 มี.ค. 2551)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนปางน้ำถุ กับ วษท.เชียงใหม่ (5 มี.ค. 2551)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านขุนแม่บง กับ วษท.เชียงราย (5 มี.ค. 2551)
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา อุปถัมภ์ กับ วษท.เชียงราย (5 มี.ค. 2551)
เลขานุการกับการใช้อีเมล 2 (18 กุมภาพันธ์ 2551)  
การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม (6 กุมภาพันธ์ 2551)
 การบรรยาย "การบริหารงานบุคคล" โดย ผอ.เริงจิตร์  สำนักอำนวยการ  ออกอากาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 การบรรจุครูผู้ช่วย, การสอบผู้อำนวยการ, กาสอบรองฯ ผู้อำนวยการ, การสอบพนักงานราชการ,การสอบบุคลากรทางการศึกษาการย้าย, การเลื่อนขั้นเงินเดือน (5 ก.พ. 2551)
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประชุม (30 มกราคม 2551)
วิธีทำปกแผ่นพับแบบเก๋ๆ (17 มกราคม  2551)
บทความ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของเลขานุการในอนาคต  (16 มกราคม 2551)
บทความ อาชีวะเห็นอะไร...ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (11 มกราคม 2551) 
 Blog เลขานุการ ติดตามอ่าน blog เลขานุการ (เริ่ม 19 ตุลาคม 2550) บ้านเก่า
 Blog krupom (10 มี.ค.49) 

 

ปี 2550

 
บทความ  สัมมนาผู้นิเทศ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 2550 (11 ธันวาคม 2550) 
ถอดเทปการบรรยายหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา โดย ผอ.วณิชย์ อ่วมศรี  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ออกอากาศวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การสมัครเข้ารับการพัฒนา  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา (13 พฤศจิกายน 2550)
บทความ เลขานุการบินแบบประหยัด  (12 พฤศจิกายน 2550)
บทความ ทำไมเลขานุการต้องใช้โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์     (6 พฤศจิกายน 2550)
บทความ ตู้เก็บเอกสารกับเลขานุการ   (25 ตุลาคม 2550)
 Blog เลขานุการ ติดตามอ่าน blog เลขานุการ อัพเดพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ  (เริ่ม 19 ตุลาคม 2550)
บทความ ข้อสังเกตเรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์   (16 ตุลาคม 2550)
บทความ หรือทิวภาคี...จะกลับมา   (9 ตุลาคม  2550)
บทความ ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (5 ตุลาคม 2550)
บทความ เรื่องต้องทำ...เมื่อเลิกฝึกงาน  (3 ตุลาคม 2550)
บทความ อาชีวศึกษาอยู่ ณ จุดไหนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (13 กันยายน 2550)
บทความ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับงานเลขานุการ  (1 กันยายน 2550)
บทความ อุปกรณ์สำนักงานที่ OUT สำหรับงานเลขานุการ  (23 สิงหาคม 2550)
บทความ พบกันกลางภาค ผู้นิเทศและผู้สอนรายวิชาเพศศึกษา   (15 สิงหาคม 2550)
บทความ อาชีวศึกษากับโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ   (8 สิงหาคม 2550)
บทความ อาชีวศึกษากับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  (26 กรกฎาคม 2550)
ถอดเทปการบรรยายการประชุมผ่านดาวเทียม "ชี้แจงการรับสมัครครูผู้ช่วย" โดย ผอ.เริงจิตร์  มีลาภสม สำนักอำนวยการ สอศ.ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
(25 กรกฎาคม 2550)
บทความ "เลขานุการกับการใช้โทรศัพท์มือถือ" (11 กรกฎาคม 2550)
สำนักอำนวยการพบเพื่อนครู ถอดข้อความการประชุมผ่านดาวเทียม ของ ผอ.เริงจิตร์  สำนักอำนวยการ  ออกอากาศวันที่ 9 ก.ค. 2550 มีเรื่อง การทำ อ.3 เชิงประจักษ์, กรอกแบบสำรวจ, ขอเลื่อนวิทยะฐานะ, การย้าย, ช่วยราชการ, เลื่อนขั้นเงินเดือน, สอบบรรจุรองผอ.และผอ., สอบบรรจุครูผู้ช่วย, สอบพนักงานราชการ  (10 กรกฎาคม 2550)
ดูกล้วยชนิดต่าง ๆ  จากการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพช  (27 มิถุนายน 2550)
บทความ "การจัดภาคเรียนสำหรับการฝึกงาน"   (19 มิถุนายน 2550)
บทความ "การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" (6 มิถุนายน 2550)
โครงการอบรมผู้นำ R-cheewa อาสา กกต. : คุณธรรมนำความรู้คู่ประชาธิปไตย  จังหวัดเชียงใหม่ (28 พฤษภาคม 2550)
การพัฒนาฐานสมรรถนะอาชีพสาขางานเลขานุการ (25 พฤษภาคม 2550)
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (30 เมษายน 2550)
หลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน (Organizers) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ปวส.2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2549) 15 มีนาคม 2550
บทความ  "นักเรียนอาชีวศึกษาจะเลือกสถานที่ฝึกงานอย่างไร"  (13 มีนาคม 2550)
บทความ "วันแรกของการฝึกงาน"    (13 กุมภาพันธ์ 2550)
จุลสารของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ฉบับที่ 2/2550 จำนวน 250 ฉบับ (8 กุมภาพันธ์ 2550) 
บทความ "ทำไมต้องสอนวิชาเพศศึกษา" (9 กุมภาพันธ์ 2550)
บทความ  "คนพันธุ์อา ภาคเหนือ"   (10 มกราคม 2550)
Blog krupom (10 มี.ค.49) 
จุลสารของศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ ฉบับที่ 1/2550 จำนวน 250 ฉบับ (5 มกราคม 2550)
บทความ "บทบาทการบริหารกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา" (5 ม.ค. 2550)
เก็บรูปมาเล่าเรื่อง (งานพืชสวนโลก) 3 มกราคม 2550

 

ปี 2549

 
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนพฤศจิกายน (ฉบับที่ ) 250 ฉบับ (6 ธ.ค. 2549)
เชิญชวนอ่านบทความ "แนวโน้มความต้องการกำลังคนและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ" (1 ธ.ค. 2549)
หลักสูตร  (เพิ่มเติม พ.ศ.2549) สาขาเทคโนโลยีความงาม ประเภทวิชาคหกรรม  (23 พ.ย. 2549)
หลักสูตร  (เพิ่มเติม พ.ศ.2549) ปวส. E-commerce สาขาวิชาการพาณิชย็อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (22 พ.ย. 2549)
บทความ "นิเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้"  (15 พฤศจิกายน 2549)
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนพฤศจิกายน (ฉบับที่ 6) 250 ฉบับ (8 พ.ย. 2549)
บทความ "พบเห็นอะไรจากการนิเทศรายวิชาเพศศึกษา"  (24 ต.ค. 49)
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนตุลาคม (ฉบับที่ 5) 250 ฉบับ (29 ก.ย. 2549)
เว็บไซต์ รายวิชาการเงินส่วนบุคคล  (26 ก.ย. 49)
บทความ "การฝึกงานแบบใหม่ทำอย่างไร" (7 ก.ย. 49) 
เว็บไซต์ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา (31 ส.ค. 2549)
บทความ "เก็บตกการนิเทศเพศศึกษา" (3 ส.ค. 2549) 
บทความ "อีกเสียงหนึ่งของนักศึกษาฝึกงาน" (7 ก.ค. 2549) 
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนมิถุนายน (ฉบับที่ 4) 300 ฉบับ (30 มิ.ย.2549)
บทความ "อีกทางเลือกของแผนกเลขานุการ" (7 มิถุนายน 2549)
บทความ "นักเรียน/นักศึกษาฝึกงานของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่"  (18 พฤษภาคม 2549)
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนพฤษภาคม (ฉบับที่ 3) 400 ฉบับ (17 พ.ค. 2549)
บทความ "5 ปี.... หลักสูตรใหม่"  (3 พฤษภาคม 2549)
เว็บไซต์ "เส้นทางอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม"  (1 พฤษภาคม 2549)
บทความ "การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน"  (5 เมษายน 2549)
บทความ  "ทวิภาคี...อีกสักครั้ง"  (1 เมษายน 2549)
Blog krupom (10 มี.ค.49)
เว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (1 มี.ค. 49)
ว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาสปาและความงาม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว  (17 ก.พ. 49)
เว็บไซต์คุณวุฒิวิชาชีพไทย (TVQ) 17 ก.พ. 49
เว็บไซต์คุณลักษณะอาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (1 ก.พ. 2549) ปรับปรุง 27 ก.พ. 49
จุลสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 400 ฉบับ (10 ก.พ. 2549)
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  (17 ม.ค. 49)
เว็บไซต์จุลสาร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม (10 มกราคม 2549)
วารสารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ฉบับเดือนมกราคม 350 ฉบับ (11 มกราคม 2549)

 

ปี 2548

 
เว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (14 ธันวาคม 2548)
■ บทความ "ข้อสังเกตในการตรวจสอบแผนการเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน" (9 ธันวาคม 2548)
เว็บไซต์งานอุตสาหกรรม (22 พฤศจิกายน 2548)
เว็บไซต์งานคหกรรม (14 พฤศจิกายน 2548)
เว็บไซต์งานบุคลากร (28 มิถุนายน 2548)
เว็บไซต์แผนการจัดการเรียนรู้ (18 สิงหาคม 2548)
เว็บไซต์หลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) 25 กรกฎาคม 2548
เว็บไซต์หลักสูตร ปวส. 2548 (25 กรกฎาคม 2548)
เว็บไซต์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (1 กรกฎาคม 2548)
เว็บไซต์แนวทางการเทียบโอนผลการเรียนรู้ (22 เมษายน 2548)
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (30 พฤษภาคม 2548)
เว็บไซต์สาขาวิชาเสริมสวย ประเภทวิชาคหกรรม (28 สิงหาคม 2548)
คุณภาพและมาตรฐานของการอาชีวศึกษา โดย ดร.สิริรักษ์  รัชชุศานติ (วันที่ 5 มกราคม 2548)

 

ปี 2547

 
การฝึกงาน 1 ภาคเรียน (30 พฤศจิกายน 2547)
รายงานผลการนิเทศตามโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2547 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2547)
รายงานผลการประเมินงานเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและลงนามความร่วมมือสร้างผู้ประกอบการใหม่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ -5
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาปี 47 โดย ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2546) ถอดข้อความและเรียบเรียง
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  โดย วีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ (วันพฤหัสบดี ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2547) ถอดข้อความและเรียบเรียง
การศึกษากับการแก้ปัญหาเด็ก ดย ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547) ถอดข้อความและเรียบเรียง
การบรรยายพิเศษการประชุมจัดทำแผนการดำเนินการการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี นางสมจิตต์ สุทธางกูร ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ (วันที่ 7 มกราคม 2547)
การบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการอาชีวศึกษา (แจกในการประชุมประสานแผนตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน วันที่ 6-7 มกราคม 2547 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่)

 

 ปี 2546

 
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 (แจกให้สถานศึกษา 11 ธันวาคม 2546)
เอกสารรายงานผลการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนและการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2546 (แจกให้สถานศึกษา 12  พฤศจิกายน 2546)
สภาพและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี (แจกให้สถานศึกษา 12  พฤศจิกายน 2546)
การปฏิรูปอาชีวศึกษา : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ   (แจกให้สถานศึกษา 17 กรกฎาคม 2546)
การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2546
 โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา 
การวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ที่มา
: รายการเจาะลึกหลักสูตรใหม่กับกรมวิชาการ
การจัดสาระการเรียนรู้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
 ที่มา
: รายการเจาะลึกหลักสูตรใหม่กับกรมวิชาการ

 

 ปี 2545

 
 ■ การพัฒนาการอาชีวศึกษา
 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  ประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2546
  รายงานผลโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
 โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (ดร.พยุงศักดิ์ จันทร์สุรินทร์)
  การปฏิรูปการศึกษา : เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา
  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
 โดยรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (นายสงวน  บุญปิยทัศน์)

 

 ปี 2544

 
 ■ การบรรยายสรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ประจำปี
  งบประมาณ 2545
โดยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (ดร.พยุงศักดิ์ จันทร์สุรินทร์)
  การประเมินคุณภาพภายนอกสำหรับสถาบันอุดศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
 โดย รศ.บรรเลง  ศรนิล
  การประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
 โดย ดร. จำรัส  นองมาก
  รายชื่ออาจารย์แผนกเลขานุการ
  ชึ้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดำเนินงานในการประเมินคุณภาพและความรับผิดชอบ
 ของหน่วยงานประเมินภายนอก โดยนายอมเรศ  ศิลาอ่อน
  การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา
 โดยนายวิจิตร ติจันทึก รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
  วิสัยทัศน์ของเลขานุการดีเด่นต่อวิชาชีพเลขานุการ
 โดยคุณพรรณพิไล  จิรมงคลพร
  ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 โดยนายวิจิตร ติจันทึก รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
  BOI กับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 โดยคุณวิญญู  เล้าพูณพิทยะ


กลับหน้าหลัก

   * ผู้ดูแลและเขียนบทความ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ  ปรับปรุงข้อมูลวันจันทร์, 05 มีนาคม 2555
 บทความทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดและการรวบรวมเรียบเรียงของผู้เขียน มีไว้สำหรับประโยชน์ทางการศึกษา
 และไม่ได้มีไว้เพื่อหวังประโยชน์ทางการค้าของหน่วยงานใดทั้งสิ้น
 
ผู้ที่จะนำบทความไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
 อีเมล
pomdvt@hotmail.com  หรือ ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 Tel 053-222278
 เริ่มจัดทำเว็บนี้เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547