สาระความรู้ ข่าวสารของชาวอาชีวศึกษา
    บรรยายพิเศษ บทความ
     
                          

     

 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง:
 
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ ภาคเหนือ
  บทความการบรรยายอาชีวศึกษา  (พิมพร ศน.)
  งานหลักสูตรและวิชาการ (พิมพร ศน.)
  งานทวิภาคี (กัญญา ศน.)
  สื่อการสอน (สุภาภรณ์ ศน.)
  งานประกันคุณภาพ (อรนุช ศน.)
  งานวัดและประเมินผล (สุดสาย ศน.)
  งานวิจัยแผ่นเดียว (วิทยา ศน.)
  วิจัยทวิภาคี (พิมพร ศน.)
  วิจัยงานเลขานุการ (พิมพร ศน.)
  พศศึกษา "โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ"  (สุจิตรา ศน.)
  ประกันคุณภาพและการสอน (ประยงค์ ทองสุข ศน.)
  อาชีพเลขานุการ, เลขานุการ (พิมพร ศน.)
  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมและทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ (สรณีย์, วัลลภา ศน.)

 
 
บทความโดยพิมพร  ศะริจันทร์
  รับน้องอาชีวะ  (15 พฤษภาคม 2552)
ข้อคิดจากการจัดอาชีวศึกษาที่ BOX HILL INSTITUTE OF TAFE  (6 พฤษภาคม 2552)
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ : วิทยาลัยเทคนิคพะยา  (9 เมษายน 2552) โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  (25 มีนาคม 2552) โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ
โครงการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก : วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้  จ.พะเยา : โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ. (20 มีนาคม 2552)
การบริหารความร่วมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางอาชีวศึกษา (2 มีนาคม 2552)
ถานการณ์วันนี้ : การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอาชีวศึกษา (25 กุมภาพันธ์ 2552)
การขับเคลื่อนสถานบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ: ความต้องการกำลังคนทางด้านไอที   (16 มกราคม  2552)
ข้อสังเกตเล็ก ๆ จากคนอาชีวศึกษาในงานนำเสนอผลงานวิจัยฯ ของ วช. (26 ธันวาคม 2551)
การประกันคุณภาพ|สถาบันการอาชีวศึกษา|สอศ. (24 ธันวาคม 2551)
ก้าวที่สะดุด...ศึกษานิเทศก์ สอศ.  (20 พฤศจิกายน 2551)
มีอะไรที่นาโต่  (13 พฤศจิกายน 2551)
อีกหนึ่งมุมมองในวิทยาลัยการอาชีพประจำอำเภอ (ภาคเหนือ)   28 ตุลาคม 2551
สถานศึกษาต้นแบบโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา  (21 ตุลาคม 2551)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (4 ก.ย. 2551)
กลุ่มวษท. ภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2550 (11 สิงหาคม 2551)
ผู้ประสานงาน ผู้นิเทศ ผู้สอน : โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา  (25 กรกฎาคม  2551)
ทวิภาคีกับอาชีวศึกษาเอกชน  (23 กรกฎาคม  2551)
ข้อสังเกตโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 (14 กรกฏาคม 2551)
บทความ อาชีวะเห็นอะไร...ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (11 มกราคม 2551) 
สัมมนาผู้นิเทศ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 2550 (11 ธันวาคม 2550)
 บทความ "ข้อสังเกตเรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์"  (16 ตุลาคม 2550)
บทความ "หรือทิวภาคี...จะกลับมา"   (9 ตุลาคม  2550)
บทความ ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (5 ตุลาคม 2550)
บทความ เรื่องต้องทำ...เมื่อเลิกฝึกงาน   (3 ตุลาคม 2550)
บทความ อาชีวศึกษาอยู่ ณ จุดไหนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (13 กันยายน 2550)
บทความ  พบกันกลางภาค ผู้นิเทศและผู้สอนรายวิชาเพศศึกษา  (15 สิงหาคม 2550)
บทความ "อาชีวศึกษากับโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ" (8 สิงหาคม 2550)
บทความ "อาชีวศึกษากับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" (26 กรกฎาคม 2550)
บทความ "การจัดภาคเรียนสำหรับการฝึกงาน"  (19 มิถุนายน 2550)
บทความ "การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่" (6 มิถุนายน 2550)
โครงการอบรมผู้นำ R-cheewa อาสา กกต. : คุณธรรมนำความรู้คู่ประชาธิปไตย  จังหวัดเชียงใหม่ (28 พ.ค. 2550)
การพัฒนาฐานสมรรถนะอาชีพสาขางานเลขานุการ   (25 พ.ค. 2550)
นักเรียนอาชีวศึกษาจะเลือกสถานที่ฝึกงานอย่างไร  (13 มี.ค. 2550)
วันแรกของการฝึกงาน  (13 ก.พ. 50)
คนพันธุ์อา ภาคเหนือ  (10 ม.ค. 50)
บทบาทการบริหารกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา  (5 ม.ค. 50)
แนวโน้มความต้องการกำลังคนและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ  (1 ธ.ค. 2549)
นิเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้  (15 พ.ย. 49)
พบเห็นอะไรจากการนิเทศรายวิชาเพศศึกษา  (24 ต.ค. 49)
การฝึกงานแบบใหม่ทำอย่างไร (7 ก.ย. 49) 
เก็บตกการนิเทศเพศศึกษา 3 ส.ค. 49
อีกเสียงหนึ่งของนักศึกษาฝึกงาน 7 ก.ค. 49
อีกทางเลือกของแผนกเลขานุการ  8 มิ.ย. 49
นักศึกษาฝึกงานของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่  18 พ.ค. 49
"5 ปี.... หลักสูตรใหม่"  (3 พ.ค. 49)
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน  (5 เม.ย. 49)
ทวิภาคี อีกสักครั้ง (24 มี.ค. 49)
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (17 ม.ค. 49)
ข้อสังเกตในการตรวจแผนการเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  (9 ธ.ค. 48)
การฝึกงาน 1 ภาคเรียน (30 พ.ย. 47)
วิเคราะห์หลักสูตร ปวช.2545 ปรับปรุง 2546
 
จุลสารศูนย์ส่งเสริมฯ
    อย่าลืมอ่าน Blog ของ krupom   มีอะไรใหม่ ๆ น่าอ่านเกือบทุกวัน
  ฉบับที่ 2/2550 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ฉบับที่ 1/2550 ประจำเดือนมกราคม
  ฉบับที่ 7/2549 ประจำเดือนธันวาคม
  ฉบับที่ 6/2549 ประจำเดือนพฤศจิกายน
  ฉบับที่ 5/2549 ประจำเดือนตุลาคม 
  ฉบับที่ 4/2549 ประจำเดือนมิถุนายน
  ฉบับที่ 3/2549 ประจำเดือนพฤษภาคม
  ฉบับที่ 2/2549 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
  ฉบับที่ 1/2549 ประจำเดือนมกราคม
 
บรรยายพิเศษและบทความ ปี 2550
  การพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา โดย ผอ.วณิชย์ อ่วมศรี  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ออกอากาศวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การสมัครเข้ารับการพัฒนา  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 "ชี้แจงการรับสมัครครูผู้ช่วย" โดย ผอ.เริงจิตร์  สำนักอำนวยการ ออกอากาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
สำนักอำนวยการพบเพื่อนครู การประชุมผ่านดาวเทียม ของ ผอ.เริงจิตร์  สำนักอำนวยการ  (10 ก.ค. 2550)
   
 
บรรยายพิเศษและบทความ ปี 2548
    คุณภาพและมาตรฐานของการอาชีวศึกษา   โดย ดร.สิริรักษ์  ผอ.สำนักมาตรฐานการอาชีวฯ
 
คาราวานแก้จน    โดย ดร.อดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
บรรยายพิเศษและบทความ ปี 2547
 
  ปัญหาอาชีวะน่าเป็นห่วงที่สุด โดยนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ  รองประธาน ส.อ.ท.
  การศึกษากับการแก้ปัญหาเด็ก โดย ดร.อดิศัย  โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โดยนายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
ทางเลือกใหม่ข้าราชการไทย  โดยเลขาธิการ ก.พ.
 
ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาปี 47  โดย ดร.อดิศัย  โพธารามิก  รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงศึกษาธิการ
 
 
บรรยายพิเศษและบทความ ปี 2546
 
นายปองพล  อดิเรกสาร   เรื่อง  "การพัฒนาการอาชีวศึกษา"
ดร.ชนะ  กสิภาร์  เรื่อง  มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาความเป็นมาในการประกัน คุณภาพการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา
การบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยนายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คณะผู้บริหารกรมอาชีวศึกษาเรื่อง  "การปฏิรูปอาชีวศึกษา : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศ"  (2546)
แนวทางการดำเนินงานและมาตรการจูงใจที่จะทำให้การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประสบผลสำเร็จ  (ดร.พยุงศักดิ์  จันทร์สุรินทร์)
การศึกษาอาชีวะถ้าปฏิรูปอย่างจริงจังจะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้มาก โดยวิทยากร  เชียงกูล
การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545
(ดร.พยุงศักดิ์)
 
 
บรรยายพิเศษและบทความ
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 ปรับปรุง 2546
การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ  
  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาต่าง ๆ (จากการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมและ 6-10 มิถุนายน 2548 โรงแรมสตาร์  จ.ระยอง)
 
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สถานศึกษา
 
รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์มาตรฐาน
  รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับหลักสูตรใหม่  ตามหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และหลักสูตร ปวส. 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาบัญชี  การขาย  การตลาด  การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
การจัดรายวิชาภาษาไทย ระดับปวส.
  กลุ่มวิชาภาษาไทย ในการจัดแผนการเรียน ในระดับ ปวส.  (ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ สำหรับประเภทวิชาอุตสาหกรรม)  (การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ สำหรับบริหารธุรกิจ) (ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ สำหรับ  ศิลปกรรม คหกรรม) ( และภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม สำหรับเกษตรกรรม) ที่มา : กลุ่มคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรกลุ่มภาษาไทย วันที่ 6-10 มิ.ย. 2548 สตาร์ จ.ระยอง
  แผนการจัดการเรียนรู้
  แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนนำ หน่วยการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมตัวอย่างแผนฯ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ เกษตรกรรม
  ตารางการนิเทศงานวิชาการ
  ตารางการนิเทศงานศึกษานิเทศก์และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำเดือน 
  หลักสูตร ปวช. ปวส.
  หลักสูตร ปวช.2545 ปรับปรุง 2546,   หลักสูตร ปวส. 2546
   
Latest News /Text
แจ้งผู้เข้าชมทุกท่าน ตอนนี้ผู้เขียนได้ปรับเปลี่ยนหน้าเว็บใหม่
และยุติการอัพเดทข้อมูลเว็บนี้ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บใหม่ได้ที่

http://pr.nsdv.go.th/main/

ขอขอบพระคุณที่ติดตามผลงานมาโดยตลอด

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์
ศึกษานิเทศก์

 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะของช่างอุตสาหกรรมกับการจัดอาชีวศึกษา (27 มิถุนายน  2554) 
สมรรถนะนักการธนาคารกับการจัดอาชีวศึกษา (24 มิถุนายน 2554)  
"ภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2554"   บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)   มีรายละเอียด เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบทบาทของอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และงานเฉลิมพระเกียรติฯ ปีนี้ (23 มีนาคม 2554)
"แนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน"  บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) 16 ก.พ. 2554
บทความอาชีวศึกษา
ข้อจำกัด : อาชีวศึกษากับโครงการรายได้ระหว่างเรียน ภาคเหนือ (14 กันยายน 2554)
"ภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ 2554"   บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์)   มีรายละเอียด เกี่ยวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และบทบาทของอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และงานเฉลิมพระเกียรติฯ ปีนี้ (23 มีนาคม 2554)
"แนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน"  บรรยายโดยเลขาธิการ สอศ. (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) 16 ก.พ. 2554
■ ผังความคิด วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา โดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (9 ธันวาคม 2553)
มองอีกมุม...ของการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพในวันนี้ (14 กรกฎาคม 2553)
สิ่งที่ควรคำนึงในการจัดอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ   (30 มิถุนายน 2553)
ปัญหา "หยิบมือเดียว" ที่ถูกมองข้าม  (3 ก.พ. 2553)
7 ประเด็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สอศ.)   (21 มกราคม 2553)
ศึกษานิเทศก์ (สอศ.) เพื่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ (20 มกราคม 2553)
รับน้องอาชีวะ  (15 พฤษภาคม 2552)
ข้อคิดจากการจัดอาชีวศึกษาที่ BOX HILL INSTITUTE OF TAFE  (6 พฤษภาคม 2552)
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ปี 2552 : อศจ.เชียงใหม่ (29 มิถุนายน 2552)
เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษา   (3 มกราคม 2552)
ข้อสังเกตเล็ก ๆ จากคนอาชีวศึกษาในงานนำเสนอผลงานวิจัยฯ ของ วช. ภาคเหนือ  (26 ธันวาคม 2551)
การประกันคุณภาพ|สถาบันการอาชีวศึกษา|สอศ. (23 ธันวาคม 2551)
ก้าวที่สะดุด...ศึกษานิเทศก์ สอศ. (20 พฤศจิกายน 2551)
  สัดส่วนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา (5 พฤศจิกายน 2550)
อาชีวศึกษาอยู่ ณ จุดไหนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  (13 กันยายน 2550)
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  (6 มิถุนายน 2550)
บทความโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคเหนือ ปี 2554 (4 สิงหาคม 2554)
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ปี 2552 : อศจ.เชียงใหม่ (29 มิถุนายน 2552)
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2551 ภาคเหนือ
บทความมาตรฐานการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง : ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (29 มีนาคม 2554)
ข้อคิดในการประกันคุณภาพอาชีวศึกษา (15 มิถุนายน 2553)
ข้อเสนอ 10 ประการด้านอาชีวศึกษาที่เสนอต่อสภาการศึกษาฯ (14 มิถุนายน 2553)
การเตรียมพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)  (8  มีนาคม  2553)
7 ประเด็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สอศ.)   (21 มกราคม 2553)
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา  (5 สิงหาคม 2552) จากการประชุมฯ ที่ศูนย์ส่งเสริมฯ อาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
การประกันคุณภาพ|สถาบันการอาชีวศึกษา|สอศ. (23 ธันวาคม 2551)
กิจกรรมในสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ภาคเหนือ)
กิจกรรมกีฬา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี   (3  มีนาคม 2553)
ครงการสำนึกพลเมืองกับสถานศึกษานำร่อง อาชีวศึกษาภาคเหนือ  (23 ก.พ. 2552)
จากเวทีประกวดอาหารกลางวันถึงสถานศึกษาอาชีวศึกษา (16 กันยายน 2552)
สาขางานยานยนต์และเทคนิคยานยนต์วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  (17 สิงหาคม 2552)
วันนี้ที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก (4 สิงหาคม 2552)
โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ : วท.พะเยา  (9 เมษายน 2552) โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ
โครงการจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก : วก.ดอกคำใต้  จ.พะเยา : โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ. (20 มีนาคม 2552)
โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน : วษท.ลำพูน  (25 มีนาคม 2552) โครงการคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอศ
การบริหารความร่วมมือผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนทางอาชีวศึกษา (2 มีนาคม 2552)
การขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ: ความต้องการกำลังคนทางด้านไอที   (16 มกราคม  2552)
มีอะไรที่นาโต่  (13 พฤศจิกายน 2551)
อีกหนึ่งมุมมองในวิทยาลัยการอาชีพประจำอำเภอ (ภาคเหนือ)   28 ตุลาคม 2551
สถานศึกษาต้นแบบโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา  (21 ตุลาคม 2551)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ  (4 กันยายน 2551)
กลุ่มวษท. ภาคเหนือกับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2550 (11 สิงหาคม 2551)
รายงานติดตามโครงการคุณธรรมฯ 2550 ของ อศจ.เชียงราย  อศจ.พะเยา อศจ.ลำปาง  อศจ.ลำพูน  อศจ.เชียงใหม่
 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านอ้อน กับ วษท.พะเยา (5 มี.ค. 2551)
 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านน้ำมิน กับ วษท.พะเยา (5 มี.ค. 2551)
 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านขุนแม่บง กับ วษท.เชียงราย (5 มี.ค. 2551)
 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา อุปถัมภ์ กับ วษท.เชียงราย (5 มี.ค. 2551)
 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน : โรงเรียนปางน้ำถุ กับ วษท.เชียงใหม่ (5 มี.ค. 2551)
อาชีวะเห็นอะไร...ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (11 มกราคม 2551)

หน้าถัดไป

เผยแพร่ผลงานคนอาชีวศึกษา
ครูดวงมาลย์  แสงไกร เรื่อง "ท่านได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกหลานต่อกระแสโลกาภิวัฒน์หรือยัง" (1 เมษายน 2551) วท.ขอนแก่น
สาระน่ารู้จากครูใบหยก  เมธนาวิน  ครูเชี่ยวชาญ วอศ.นครราชสีมา สาขาการบัญชี (7 กรกฎาคม 2551)
ครูนงลักษณ์  สุทธิ์ถวิลบุญ  สอนวิธีการพับผ้าเช็ดหน้าแบบต่าง ๆ (1 เมษายน  2551) วท.ระยอง
นายโอภาส  ปัญญาพฤกษ์ การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
พัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL -  Plus ครูศศิมา  กานยะคามิน (วอศ.ฉะเชิงเทรา)
 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (2201-2313) ครูจรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง ครู คศ.3  (วอศ.ลำปาง)
"การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)"  รองฯ เสาวณีย์  เต็งสุวรรณ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่)
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
สถานศึกษาต้นแบบโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา  (21 ตุลาคม 2551)
บทความ "ผู้ประสานงาน ผู้นิเทศ ผู้สอน : โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ-อาชีวศึกษา ภาคเหนือ"  (25 กรกฎาคม  2551)
สัมมนาผู้นิเทศ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 2550 ภาคเหนือและภาคใต้ (11 ธันวาคม 2550)
บทความ  พบกันกลางภาค ผู้นิเทศและผู้สอนรายวิชาเพศศึกษา   (15 สิงหาคม 2550)
อ่านบทความ "ทำไมต้องสอนวิชาเพศศึกษา"   (9 ก.พ. 2550)
หลักสูตร
หลักสูตรและตำราอาชีวศึกษา (25 เมษายน 2554)
การเลือกวิชาพิมพ์ดีดไทย 1  และวิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 มีแนวปฏิบัติเป็นอย่างไร  (14 ตุลาคม 2553)
สิ่งที่ควรคำนึงในการจัดอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพ   (30 มิถุนายน 2553)
องค์ประกอบการสอนวิชาบัญชีนสถานศึกษาอาชีวศึกษา (14 กันยายน 2552)  
สถานศึกษาอาชีวศึกษากับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (6 สิงหาคม2552)
ข้อสังเกตการจัดอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ (9 กรกฎาคม 2552)
ารพัฒนาโมดุล module ดร.วราพรรณ  น้อยสุวรรณ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา
ข้อสังเกตการจัดอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว : จังหวัดเชียงใหม่ (9 กรกฎาคม 2552)
สถานการณ์วันนี้ : การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอาชีวศึกษา (25 กุมภาพันธ์ 2552)
"ข้อสังเกตเรื่อง การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์"   (16 ตุลาคม 2550)
"อาชีวศึกษากับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ" (26 กรกฎาคม 2550)
"ทิศทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ"   (5 ตุลาคม 2550)
แนวปฏิบัติในการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร (อาชีวศึกษา) ใช้สำหรับหลักสูตรใหม่
"การพัฒนาฐานสมรรถนะอาชีพสาขางานเลขานุการ (25 พฤษภาคม 2550)
หลักสูตรฐานสมรรถนะ (30 เมษายน 2550)
หลักสูตร สาขาวิชาธุรกิจรับจัดงาน (Organizers) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ   ปวส.2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2549)
เพิ่มเติมสาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ปวส. (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลฯ หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2549 และแนวทางฯ
แนวปฏิบัติในการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร (อาชีวศึกษา) ใช้สำหรับหลักสูตรใหม่
ระเบียบฯ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินค่าสอนฯ พ.ศ. 2550
ทำไมต้องเป็น  หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)  28 พ.ย. 2549
หลักสูตร ปวส. E-commerce สาขาวิชาการพาณิชย็อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม พ.ศ.2549)
รายวิชาการเงินส่วนบุคคล  (26 ก.ย. 49)
พิ่มเติมวิชาชีพพื้นฐาน สำหรับทุกประเภทวิชา  วิชาการเงินส่วนบุคคล, ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ, พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บทความ "อีกทางเลือกของแผนกเลขานุการ" 8 มิ.ย. 49
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ระดับปวส. (เพิ่มเติม พ.ศ.2549) 
คำอธิบายรายวิชา การฝึกงาน ปวช.(2000-7001) ปวส. (3000-7001)  (อนุมัติ 15 พ.ค. 2549)
เชิญชวนอ่าน "การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน"  (5 เม.ย. 49)
หนังสือแจ้ง การปรับเวลาเรียนและการฝึกงาน  เลขที่ ศธ 0606/976 ลงวันที่ 30 มี.ค. 49
หลักสูตรปวส. 2546 (เพิ่มเติม 2549) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  (1 มี.ค. 49)
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (TVQ) 17 ก.พ. 49
หลักสูตรสาขาวิชาสปาและความงาม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเทียว หลักสุตร ปวส.2546 (เพิ่มเติม 2548) (17 ก.พ. 49)
ข้อมูลเส้นทางอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม  (1 พ.ค. 49)
คุณลักษณะอาชีพ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ใช้สำหรับการแนะแนว  (1 มี.ค.49)
ข้อสังเกตในการตรวจแผนการเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน  (พิมพร  ศะริจันทร์)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตร ปวส. 2546 (เพิ่มเติม 2548) พร้อมมาตรฐานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บุคลากร
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม   (คู่มือการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544)
ตัวอย่างการประเมินเพื่อเทียบประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกิต
 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม, ธุรกิจบริการ, เกษตรกรรม
ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานแรงงานฝีมือกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
สาขาวิชาเสริมสวย (เพิ่มเติม พ.ศ.2547) ประเภทวิชาคหกรรม
แผนการจัดการเรียนรู้  
ตอบคำถามหลักสูตร (อ.สุชาติ ศน.เชี่ยวชาญ)
ความเป็นมาของหลักสูตรใหม่ (อ.สุชาติ ศน.เชี่ยวชาญ)
วิเคราะห์หลักสูตร ปวช.2545 ปรับปรุง 2546  (พิมพร  ศะริจันทร์)
ข้อคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่
 สาระน่ารู้เกี่ยวกับหลักสูตร
แนวทางการจัดวิชาโครงการ (อ.กัญญา ศน.ชำนาญการพิเศษ)
หลักสูตร ปวช.2545 ปรับปรุง 2546  
หลักสูตร ปวส. 2546 
 มาตรฐานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บุคลากรประเภทวิชาพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว คหกรรม ศิลปกรรม
 ระเบียบฯ การจัดการ ปวช. 2545 พ.ศ.2547
ระเบียบฯ การประเมินฯ ปวช. 2545 พ.ศ.2547
ระเบียบฯ การจัดการ ปวส. 2546
ระเบียบฯ การประเมิน ปวส. 2546
การเทียบรายวิชาหลักสูตร  ปวส. 2540 กับหลักสูตร ปวส. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2540 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2540 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
รายวิชาที่สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเอง
คำอธิบายรายวิชาเพศศึกษา จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา
การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ)
 
ฝึกงาน/ฝึกอาชีพทวิภาคี
ตอบคำถามรายวิชาฝึกงาน, ฝึกงานและทวิภาคี (1 กันยายน 2553)
ข้อคิดสำหรับนักศึกษาฝึกงานเมื่อต้องใช้เครื่องใช้สำนักงาน  (1 เมษายน 2553)
ทวิภาคีกับอาชีวศึกษาเอกชน  (23 กรกฎาคม  2551)
หรือทวิภาคี...จะกลับมา   (9 ตุลาคม  2550)
รื่องต้องทำ...เมื่อเลิกฝึกงาน   (3 ตุลาคม 2550)
การจัดภาคเรียนสำหรับการฝึกงาน    (19 มิถุนายน 2550)
แนวทางการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ประสบความสำเร็จ
การจัดภาคเรียนสำหรับการฝึกงาน   (19 มิถุนายน 2550)
นักเรียนอาชีวศึกษาจะเลือกสถานที่ฝึกงานอย่างไร  (13 มี.ค. 2550)
วันแรกของการฝึกงาน  (13 กุมภาพันธ์ 2550)
การฝึกงานแบบใหม่ทำอย่างไร (7 ก.ย. 49) 
คำอธิบายรายวิชา การฝึกงาน ปวช.(2000-7001) ปวส. (3000-7001)  (อนุมัติ 15 พ.ค. 2549)
 นักศึกษาฝึกงานของคุณเป็นแบบนี้หรือไม่  18 พ.ค. 49
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกงาน  (5 เม.ย. 49)
 "ทวิภาคี อีกสักครั้ง"   (24 มี.ค. 49)
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (พิมพร  ศะริจันทร์)
ข้อสังเกตในการตรวจแผนการเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน   (พิมพร  ศะริจันทร์)
อัตราค่าจ้างสำหรับนักเรียนฝึกงานเข้าทำงานประเภทไม่เต็มเวลา
การฝึกงาน (ดร.ปิยะรัตน์  นุชผ่องใส)
ฝึกงานของนักศึกษาระดับ Diplom ในเยอรมัน  (เขตจิต  เสนา)
เบนซ์รับนักศึกษาหญิงฝึกทวิภาคี
การอาชีวศึกษาระบบ Dual system ในประเทศเยอรมนี (ดร.สบสันต์  อุตกฤษฎ์)
เด็กฝึกงาน (มติชนสุดสัปดาห์)
การฝึกงาน 1 ภาคเรียน (พิมพร  ศะริจันทร์)
ตัวอย่างบันทึกการฝึกงาน (วษท.กำแพงเพชร)
นักศึกษาฝึกงานที่ศูนย์ส่งเสริม
ตัวอย่างวิเคราะห์งาน, แผนการฝึกช่างยนต์
ตัวอย่างวิเคราะห์งาน, แผนการฝึกช่างไฟฟ้า
 วิเคราะห์งาน, แผนการฝึกงานสำนักงาน ของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีวศึกษาฯ
 ตัวอย่างวิเคราะห์งานช่างยนต์ (บ.โตโยต้า สาขาลำนารายณ์ วก.วิเชียรบุรี)

 


เริ่มนับวันที่  1 พฤษภาคม 2550
ปรับปรุงข้อมูลวันศุกร์, 06 มกราคม 2555   ผู้ดูแล  พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 อีเมล
  pomdvt@hotmail.com  ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้ดูแล
(ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน)


บทความ บรรยายอาชีวศึกษา |งานวิจัยทวิภาคี |งานพาณิชยกรรม|งานคหกรรม |งานอุตสาหกรรม|งานศิลปกรรม|งานส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน |งานวิจัยและพัฒนา|งานประกันคุณภาพ|งานบุคลากร| งานวัดและประเมินผล