งานอุตสาหกรรม

 
 

 
 

อย่าลืมเชิญแวะเยี่ยมชม เว็บไซต์งานอุตสาหกรรม ด้วยค่ะ!
 
 

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เรื่องราวข่าวฯ อาชีวะ  งานหลักสูตร งานคหกรรม งานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 

 
      งานวิชาการและบทความ ศน.สุชาติ   กิจพิทักษ์*
    ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

    การพัฒนากรอบคุณวุฒิการศึกษา (TQF) แนวทางสำหรับเปรียบเทียบและเกณฑ์มาตรฐาน  โดย ศน.สุชาติ  กิจพิทักษ์  (13 ตุลาคม 2553)
   ตัวอย่างการเขียนหนังสือเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดย ศน.สุชาติ  กิจพิทักษ์  (12 ตุลาคม 2553)
   การใช้ระบบการศึกษาวิชาชีพและเทคนิคศึกษา การฝึกอบรมฯ และกรอบคุณวุฒิ โดย ศน.สุชาติ  กิจพิทักษ์ (14 กันยายน 2553)

 
  
   หลักสูตรและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเภทวิชาอุตสาหกรรม

    หลักสูตรฐานสมรรถนะ   
   เชิญชวนอ่านบทความ ปัญหาหลักของการพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
    ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลฯ หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2549 และแนวทางฯ
    อ่านบทความ  "วันแรกของการฝึกงาน"
    ทำไมต้องเป็น  หลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
     ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549
     รายวิชาการการเงินส่วนบุคคล (2001-0006)
     บทความ  "การฝึกงานแบบใหม่ทำอย่างไร"    (7 ก.ย. 2549)
     กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา
     เพิ่มเติมรายวิชาชีพพื้นฐา หลักสูตร ปวช.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
      ได้แก่ การเงินส่วนบุคคล, ธุรกิจและการเป็นผู้ ประกอบการและพลังงานและสิ่งแวดล้อม
     คำอธิบายรายวิชาการฝึกงาน ปวช. (2000-7001) ปวส. (3000-7001)  อนุมัติวันที่ 15 พ.ค. 2549
     แนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ (การนำนักเรียนฯ ไปศึกษาดูงาน)
    อ่าน แนวทางการศึกษาดูงาน  โดย เลขาธิการฯ  สอศ. จากการถอดข้อความการประชุมทางไกล
    เชิญชวนอ่านบทความ  "5 ปี.... หลักสูตรใหม่" 
     คุณวุฒิวิชาชีพไทย (TVQ)
     แจ้งชื่อสาขางานประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในหลายสาขางานจะมีสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      (ในเล่มจะใช้คำว่า งานสิ่งแวดล้อม กรุณาเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องด้วย) ยกตัวอย่างเช่น สาขาวิชาเครื่องกล 
       สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียแบบเครื่องกล ฯลฯ มีวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขางานดังกล่าวเช่น
       วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นต้น
    หลักสูตรปวช.. 2545 (ปรับปรุง 2546)
     หลักสูตรปวส. 2546
    หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2540 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
    การเทียบรายวิชาหลักสูตร  ปวส. 2540 กับหลักสูตร ปวส. 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     ตัวอย่างแผนบูรณาการประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประเภทอุตสาหกรรม
     ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานแรงงานฝีมือกับมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ

 

 


ท่านเข้าชมเป็นคนที่ 

     ปรับปรุงข้อมูลวันจันทร์, 01 พฤศจิกายน 2553   ผู้ดูแล  พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วันที่ 22  พฤศจิกายน 2548
    ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 อีเมล์   pomdvt@hotmail.com     ผลงานของผู้ดูแล

ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ เรื่องราวข่าวฯ อาชีวะ  งานหลักสูตร งานคหกรรม งานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ