คหกรรมศาสตร์

 

หน้าแรก  พาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรม ศิลป บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

   
    งานหลักสูตรและวิชาการประเภทวิชาคหกรรม

  ติดตามชมเว็บของครูนงลักษณ์ สอนวิธีการพับผ้าเช็ดหน้าแบบต่าง ๆ (1 เมษายน 2551)
 
  มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพ การดูแล การเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก (children's Care, Learning and Development)  1 เมษยน 2551
      

 
ติดตามชมศิลปะการพับผ้าเช็ดหน้าแบบต่าง ๆ  นางสาวปิยวีร จุติพงษ์รักษา (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ)
      และมี clip vedio สาธิตวิธีการพับแบบต่าง ๆ
 
แนะนำเว็บครูสุรภี (วอศ.ลำปาง) มีเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าและผลงานครู นักศึกษา
 
หลักสูตรฐานสมรรถนะ  (30 เมษายน 2550)
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลฯ หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2549 และแนวทางฯ
  ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอน การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ
      และค่าตอบแทนของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัด สอศ. พ.ศ. 2550

  บทความ "วันแรกของการฝึกงาน"
 
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549
  รายวิชาการเงินส่วนบุคคล  (26 ก.ย. 2549)
 
บทความ  "การฝึกงานแบบใหม่ทำอย่างไร"    (7 ก.ย. 2549)
  กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา  (ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2549)
  เพิ่มเติมรายวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตร ปวช.2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
      ได้แก่ การเงินส่วนบุคคล, ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการและพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม  ระดับปวส.
  คำอธิบายรายวิชาการฝึกงาน ปวช. (2000-7001) ปวส. (3000-7001)   อนุมัติวันที่ 15 พ.ค. 2549
  แนวทางการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ (การนำนักเรียนฯ ไปศึกษาดูงาน)
  อ่าน แนวทางการศึกษาดูงาน   โดย เลขาธิการฯ  สอศ.  จากการถอดข้อความการประชุมทางไกล
  เชิญชวนอ่านบทความ  "5 ปี.... หลักสูตรใหม่"
  ข้อมูลเส้นทางอาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม
  หลักสูตรปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546)
  หลักสูตรปวส. 2546
  หลักสูตรสาขาวิชาเสริมสวย ระดับ ปวช.
  มาตรฐานครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ประเภทวิชาคหกรรม
  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ประเภทวิชาคหกรรม
  ตัวอย่างแผนบูรณาการประเภทวิชาคหกรรม
  งานวิจัยเกี่ยวกับคหกรรม ของอาชีวศึกษา
  สถานศึกษาภาคเหนือที่เปิดสอนประเภทวิชาคหกรรม
  สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ แห่งประเทศไทย ฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คศท)

 

     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคหกรรม 

   วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้แทนโฟมในประเพณีลอยกระทง ทำให้น้ำไม่เน่า จริงหรือ?
    กระทงแว็ก
    วิธีรักษาดอกกุหลาบนานนับเดือน 

 

     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

    5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไข่
    สถาบันอาหารไทย
    ประวัติความเป็นมาของพริก
   8 สมุนไพร พิชิตหวัดหน้าหนาว
    น้ำส้มสายชูในขวดพลาสติก
    อาหารเจ
    ประโยชน์ของกระเพรา
   ไส้เอแคลร์แบบไร้ไข่ ฝีมือนศ. มทร.ธัญบุรี
    อาหารไทยเพื่อสุขภาพ
    ฐานข้อมูลอาหารไทย
 

 

     เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

  แบบร่างหุ่น ชาย-หญิง
 
เว็บไซต์ประวัติศาสตร์แฟชั่น Fashion History
 
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ www.thaitextile.org ศูนย์รวมข่าวสาร, บทความ,
      สถิติ, ข้อมูลบริษัทสิ่งทอ และข้อมูลต่างๆ ของสถาบันฯ
 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย www.thaigarment.org  ข้อมูลข่าวสาร, กิจกรรมการค้าเครื่องนุ่งห่ม, รายชื่อผู้ผลิต
 
มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย www.tgdf.or.th  นิตยสารออนไลน์ ให้ข้อมูลข่าวสาร, เกร็ดความรู้ด้านสิ่งทอ

 จำนวนผู้เข้าชม

   ปรับปรุงข้อมูลวันจันทร์, 31 มีนาคม 2551   ผู้ดูแล  พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 50300  โทร. 053- 2 22278   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2548
    ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 อีเมล pomdvt@hotmail.com  ผลงานของผู้ดูแล
 

 

หน้าแรก   งานพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ งานคหกรรม งานอุตสาหกรรม งานศิลป งานบุคลากร