รูปแบบสำนักงานเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (25  มีนาคม  2554)

 


พอเริ่มเดือนมีนาคม  ผู้มีรายได้จะต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีอีกประการหนึ่ง นั้นคือ การเสียภาษี  การคิดคำนวณภาษีในอดีต (ต้องบอกว่า นานมาก) กลุ่มคนที่เคยเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ จะต้องคำนวณภาษีเป็นโดยผ่านจากหน่วยการเรียนของวิชาในกลุ่มบัญชี ในขั้นตอนแรก ๆ ก็เป็นการคำนวณหักเฉพาะการลดหย่อนผู้มีเงินได้ คู่สมรส ต่อมามีการลดหย่อนในเรื่อง การอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา อุปการะเลี้ยงดูคนพิการและหรือทุพพลภาพ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส ฯลฯ และมีระเบียบใหม่ ๆ เกิดขึ้นจนยากแก่การจดจำรวมไปถึงการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์   แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้มีรายได้จะต้องศึกษา ถึงผลประโยชน์พึงมีพึงได้เหล่านี้   ครั้งนี้ไม่เขียนถึงเรื่องวิธีการยื่นเสียภาษีโดยตรง  แต่เป็นเรื่องของรูปแบบสำนักงานออนไลน์  เพียงแค่ Search  คำว่า เสียภาษี ก็พบหน้า e-revenue   ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำนักงานของอาชีพเลขานุการจะต้องนำไปปรับใช้กับการทำงาน อย่างไรบ้าง ดังนี้

    

 pimporn-cartoon

 

botto สำนักงาน ออนไลน์  เลขานุการจะต้องสามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  พร้อมที่จะยื่นเสียภาษีให้กับผู้บังคับบัญชา  ตัวเลขานุการเองและผู้ใต้บังคับบัญชาหากสำนักงานได้มอบหมายให้ดำเนินการแทน   รายการที่ต้องศึกษาคือ 

วิธีการเข้าระบบ  กรณีกลุ่มคน ข้างต้นได้เคยยื่นภาษีแบบนี้มาบ้างแล้ว เมื่อจะให้เลขานุการยื่นแทน จะต้องรู้หรือเปลี่ยนรหัสได้ 

การรวบรวมเอกสารช้ประกอบในการเสียภาษี  ได้แก่  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้  เบี้ยประกันชีวิต  เอกสารค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  เอกสารซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ เป็นต้น จะมีวิธีการจัดเก็บหรือรวบรวมอย่างไรเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงเวลา คือ ได้ข้อมูลเนิ่น ๆ เพื่อดำเนินการก่อนวันที่ 31 มีนาคม 

ดังนั้นต้องทำหน้าที่เป็นนักประสานงานที่ดี จะหาวิธีการใดได้เอกสารครบถ้วนตามยอดที่จะต้องนำมาประกอบในการยื่นเสียภาษี เนื่องจากแต่ละคน (หมายรวมถึงพนักงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบเสียภาษีแทนด้วย) จะมีเอกสารแตกต่างกันไปตามรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากหักค่าใช้จ่าย   

การกรอกรายการและจำนวนเงิน  การกรอกตัวเลขจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ทำงานด้วยความละเอียด รอบคอบ มีการตรวจสอบและทวนสอบรายการ  ขณะเดียวกัน ก็จะต้องศึกษารายการที่จะกรอกให้ละเอียด  แบบฟอร์มแต่ละชนิด (ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด.91) ข้อกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งช่วยรักษาประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำรายการหรือกฎระเบียบใหม่ ๆ เช่น  ค่าการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ  

ข้อมูลประกอบการชำระเงิน  กรณีต้องชำระเพิ่มเติมหรือชำระไว้เกิน ก็เลือกใช้บริการหลากหลายของธนาคารต่าง ๆ  ได้ตามความสะดวก ล่าสุดควรแจ้งเรื่อง การติดต่อรับเงินคืนจากกรมสรรพากร โดยมักมีพวกมิจฉาชีพ ใช้ช่องโห่วงตรงนี้ หลอกลวง ถึงแม้จะเป็นข่าวให้ได้ยินเสมอ ก็ยังมีผู้หลงเชื่อต้องสูญเสียเงินให้เห็นมิได้ขาด


 

 pimporn-cartoonbotto  ใช้อุปกรณ์เครื่องมือให้เกิดประโยชน์   การที่เลขานุการนำเอาเทคโนโลยี ซึ่งมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เท่ากับช่วยลดต้นทุนในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่  ลดภาระการเดินทาง  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เวลาสำหรับการทำงานอื่น นอกจากนั้น การทำงานก็ทำได้รวดเร็วและแม่นยำ เนื่องจากโปรแกรมในการกรอกรายการจะคำนวณให้อัตโนมัติ  ช่วยลดจำนวนพนักงานรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะทั้งฝั่งของสรรพากรและองค์กรของเลขานุการ  หลายคนบอกว่า การติดต่อกับคนนั้น ยังได้เห็นปฏิกิริยา ความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน สำหรับวันหน้าเมื่อจะต้องพึ่งพาหรือขอความช่วยเหลือก็มีเครือข่ายให้ระลึกถึงกันได้ เอาเป็นว่า ให้เลขานุการชั่งน้ำหนักกันเองว่า อย่างไหนที่จะคุ้มค่าที่สุด โดยไม่เอาสีข้างเข้าถูแต่ฝ่ายเดียว   รูปแบบของสำนักงานทำนองนี้ ผู้เขียนคิดว่า  เข้าข่าย สำนักงาน  Virtual Office ในด้านของผู้ใช้บริการ เพราะไม่ได้ติดต่อกับบุคคลโดยตรง แต่ใช้ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายเข้ามาทำงานแทน โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลส่วนกลางมาใช้ จากหลายหน่วยงานนั้นคือ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ข้อมูลภาษีของสรรพากร ข้อมูลจากหน่วยงานและท้ายสุดคือ การชำระเงินผ่านระบบธนาคารหรือหน่วยงานการเงินต่าง ๆ

 

botto  ส่วนหนึ่งของการช่วยหยุดภาวะโลกร้อน  หลายองค์กรหันมาสนใจเรื่องนี้ บางโครงการใช้งบในการประชาสัมพันธ์สูง ซึ่งมองในมุมกลับกันแทนที่จะลดก็กลายเป็นเพิ่มการใช้ทรัพยากรหรือเป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้เกิดภาวะโลกร้อนไป  ง่ายสุดหรือเห็นบ่อยสุดคือ กระเป๋าผ้า (ถุงผ้า)  อย่างไรก็ตาม การชำระเงินภาษีโดยยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เขาก็มีข้อความหนึ่งเพิ่มขึ้นในปีนี้ (ปีภาษี 2553) คือ  คุณคือหนึ่งพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน  จากปีภาษีก่อนหน้านี้จะมี เพียงสองข้อความที่ระบุไว้  ข้อความแรกคือ  ท่านได้รับยกเว้นเศษของบาทจากการคำนวณภาษี  ข้อความที่สองคือ  ขอบคุณที่ท่านยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นเหตุผลประกอบในหัวข้อนี้ ก็น่าจะเป็นประเด็นที่กล่าวข้างต้นทั้งสองมาช่วยสนับสนุน

 

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสำนักงานภาครัฐบาล ที่ใช้ระบบ E-Office  โดยผู้ใช้บริการ ไม่ต้องเข้าไปนั่งทำงานหรือติดต่อกับสำนักงานแห่งนั้น  แต่กลับสามารถใช้ระบบดังกล่าวของสำนักงานได้เมื่อมีข้อมูลครบถ้วน  หน่ำซ้ำข้อมูลที่เคยกรอกไปแล้วก็เก็บไว้ในคลังข้อมูลของสำนักงานภาครัฐนั้นด้วย  ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่และยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนได้ สะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  ตามข้อความระบุไว้ในเอกสาร  นั้นคือ ต่อไปเลขานุการก็คงยากจะหลีกหนีพ้นจากเทคโนโลยีตัวใหม่ซึ่งทยอยออกมาทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน   เราคงต้องปรับหรือเปลี่ยน รู้เท่าทันและใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน  คำว่า   เท่าทัน นำหรือล้ำสมัย  แล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์ใด ๆ กับงาน....ตัวเลขานุการก็น่าจะตอบคำถามเหล่านั้นได้อยู่แล้ว

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)

 
 

 Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  *นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 23  มีนาคม  2554
เขียนจากการยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปีภาษี 2547 จนถึงปัจจุบัน

การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2554

บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto  Website อาชีพเลขานุการ   
botto  Blog อาชีพเลขานุการ


บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2011
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2009
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008

botto หน้าหลัก