ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับ
จรรยาบรรณเลขานุการ
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (22  มีนาคม  2553)

 

อ่านเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ (สุภาณี เอาทองทิพย์) แล้วก็เกิดคำถามในใจที่จะต่อยอดมาถึงคำสองคำคือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณ *ของเลขานุการ
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคำสำคัญคือ  สามห่วง ได้แก่  มีเหตุผล  ภูมิคุ้มกันและมีเหตุผล  สองเงื่อนไขได้แก่ ความรู้และคุณธรรม  สำหรับจรรยาบรรณของเลขานุการ ผู้เขียนเลือกจาก สุกันยา นิมมานเหมินทร์ (สุกันยา นิมมานเหมินทร์, 2536 : 2 อ้างอิงใน สุภาณี  เอาทองทิพย์, 2550 : 1) ทั้งหมด 9 ข้อ  เริ่มที่

 

Photobucket

ผังวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณของเลขานุการ 9 ข้อ อย่างย่อ 
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม

 

uuu ห่วงแรก มีเหตุผล  สอดคล้องข้อที่ว่า  เลขานุการจะต้องวางตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กรด้วยความภักดี จริงใจและไม่ทำลายภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร นั้นคือ เลขานุการเป็นตัวแทนของเจ้านาย ดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงเจ้านาย  กฎระเบียบขององค์กรเป็นเรื่องที่ได้ถูกกำหนดโดยผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาขององค์กรนั้น ๆ หากไม่ปฏิบัติหรือยอมรับ ก็เท่ากับเดินคนละทางกับเจ้านาย

 

uuu พอประมาณ  สอดคล้องหัวข้อ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอีกหนึ่งบทบาทของเลขานุการที่จะต้องสร้างความเข้าใจอันถูกต้องกับพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เจ้านายอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาอีกชั้นหนึ่ง รวมถึงองค์กรภายนอกที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับองค์กรของเรา  ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็ต้องเริ่มต้นที่จะต้องมีการวางแผน ตามหลักของการบริหาร ที่พิจารณาทั้งตัวบุคคล วิธีการ ทรัพยากร งบประมาณ  ทำให้การดำเนินการนั้นคุ้มค่า พอดี  ประหยัดและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 

uuu มีภูมิคุ้มกัน สอดคล้องกับ การรักษาความลับขององค์กรและไม่เปิดเผยความลับอันทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรที่ทำอยู่และองค์กรที่เคยทำงานมา  คงยังไม่ลืมความหมายของคำว่า  secretary นั้น  มีคำว่า secret ที่แปลว่า ความลับ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของเจ้านาย หรือขององค์กร รวมไปถึงองค์กรเดิมซึ่งเลขานุการเคยได้ร่วมงานมาก่อน ยิ่งถ้าทำงานในแวดวงธุรกิจก็จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น เพราะมันรวมถึง ภาพพจน์ ความน่าเชื่อถือ ผลผลิตและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือลดของตัวเลขทั้งหลาย ได้แก่  รายได้ ต้นทุน กำไร เป็นต้น ดังนั้น เจ้านายจึงต้องการเลขานุการที่สอดคล้องกับคำว่า  Secret  อย่างแน่นอน   การประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภายนอกที่ร่าเริง แจ่มใส สุขภาพพร้อมสำหรับการทำงาน เมื่อสุขภาพกายและใจดี การทำงานร่วมกับผู้อื่นก็ราบรื่น เกิดความประทับใจกับผู้ที่จะร่วมงานส่งผลถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและหากจะต้องบริหารคน ก็เท่ากับใช้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์


u
u
ทีนี้ มาที่เงื่อนไขแรก  ความรู้   เลขานุการต้องมีความสามารถเพิ่มพูนความรู้  ความก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ ๆ  ความรู้ที่เคยเรียนมาหรือประสบการณ์เรียนรู้จากการทำงานแบบเดิม ๆ ต้องพิจารณาดูว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ทำงานได้รวดเร็ว  ผลงานดีขึ้นและยังลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาแล้ว  เลขานุการยังจะติดกับวังวนเดิมหรือไม่  โดยเฉพาะวิทยาการใหม่ ๆ  ที่ช่วยลดภาระงาน คนและขั้นตอนที่ยุ่งยาก  การใฝ่หาความรู้ การเตรียมตัวเพื่อพร้อมที่จะเรียนรู้  ไม่ว่า จะด้วยฝึกให้รักการอ่านหรือค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและทันสมัยในปัจจุบัน   ทดลองปฏิบัติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาออกไป   เข้ารับการฝึกอบรม เหล่านี้เป็นต้น  นอกจากนี้ จะต้องผู้ที่สามารถติดตามและประเมินผลงาน  การทำงานในหน้าที่เลขานุการ เช่น การผลิตเอกสาร  การรับ-ส่งจดหมายหรืออีเมล   การต้อนรับ  การเก็บเอกสาร  การจัดประชุม ฯลฯ  ทุกงาน ต้องอยู่ภายใต้การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  ควบคุมให้การทำงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งประเมินผลงานได้ อาจจะนำเอาหลักการวางแผนพื้นฐานที่สุดที่เคยได้เรียนรู้กันมาคือ  PDCA (plan, do, check and Act) ก็จะทำให้ทั้งระบบงานมีคุณภาพ พบเจอปัญหาก็รีบแก้ไขทุกจุดทุกตอน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ สายเกินกว่าจะทำได้

 

uu คุณธรรม  ความจริงแล้ว จรรยาบรรณของเลขานุการ  แต่ละข้อ ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไข คุณธรรม เพราะ เรื่องที่ ผู้ประกอบอาชีพเลขานุการจะต้องประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ฉะนั้น ความซื่อสัตย์ มานะ อดทนต่อตนเองและงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  มีความรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างเต็ม ความสามารถ ประสานงานให้บุคคลในองค์กร ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักสามัคคีและรักองค์กร  ศรัทธาและยึดมั่นในอาชีพเลขานุการ  ไม่ทำลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตน  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของตนและทุกอาชีพ เพราะทุกอาชีพมีคุณค่าเสมอกัน  และที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ สามห่วงกับอีกหนึ่งเงื่อนไขก็ล้วนเข้าอยู่ในประเด็นนี้ทั้งสิ้น

 

จากการนำเสนอของผู้เขียน เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอาชีพเลขานุการ ได้ลองนำเอาทั้งสองประโยคที่มีความหมายและสามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันมาบูรณาการไว้ด้วยกัน  อาจจะไม่ใช่บทสรุปที่ถูกที่สุด ... แต่อย่างน้อยก็เท่ากับเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อ  นึกถึง  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ จรรยาบรรณของเลขานุการ.. p

 (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.)


หมายเหตุ
:
*จรรยาบรรณ
  คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542)

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ เขียนวันที่  17  มีนาคม  2553
จากการอ่านเอกสารเรื่อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการสร้างจรรยาบรรณในงานเลขานุการ  โดยสุภาณี  เอาทองทิพย์  วท.ตรัง
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

 บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto Website อาชีพเลขานุการ 
botto Blog อาชีพเลขานุการ
botto คุณพร้อมที่จะเป็นเลขานุการหรือไม่
botto ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับจรรยาบรรณเลขานุการ
botto การเลือกของขวัญให้กับเจ้านาย
botto ความเกี่ยวข้องระหว่างตำแหน่ง Bodyman กับเลขานุการ
botto เลขานุการกับพนักงานสำนักงานแตกต่างกันอย่างไร
botto paperwork records information ในงานเลขานุการ
botto เลขานุการ! .. หรือคุณเป็นอีกคนหนึ่งแห่งต้นต่อ  Climate Change
botto คุณเป็นเลขานุการตามที่เขา swot กันหรือไม่
botto เลขานุการกับกระแสโลกร้อน
botto วิธีควบคุมค่าถ่ายเอกสารในสำนักงาน
botto ผ่านมุมมอง "รูปแบบสำนักงาน (office)" แต่ละยุค

บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

 

botto หน้าหลัก