คำนำหน้านาม ดร.  ในหนังสือราชการ
 

[Text : Photo]

   นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (2  รกฎาคม   2553)

 

ช่วงก่อนหน้านี้หลายปีจนถึงปัจจุบัน  จากการทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ พบเห็นหนังสือราชการ โดยเฉพาะหนังสือภายนอก มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย ยังนึกสงสัยว่า ตกลงทุกวันนี้หน่วยงานราชการยึดระเบียบฯ งานสารบรรณของสำนักไหนกันแน่ หรือมีระเบียบออกใหม่ตามมาที่ผู้เขียนไม่ได้ติดตามหรืออย่างไร
 

ต้องกลับมานั่งทบทวนและสืบเสาะค้นหาว่า ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้  ก็พบว่า  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบพลิกฝ่ามือเหมือนที่ได้พบเจอ  ยังใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  และมีแก้ไขเพิ่มเติมเป็น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๘  โดยยกเลิกบางข้อ และยังใช้ข้อความเดิมอีกหลายข้อตามเดิม

 

 Photobucket

รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการที่ปรับเปลี่ยนจากเดิม สาเหตุอาจจะเนื่องมาจาก  เปลี่ยนวิธีพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจทาน ความสะอาด ความถูกต้องทำได้ง่าย เพียงแต่แก้ไขจากต้นฉบับที่บันทึกไว้ แล้วปรับเปลี่ยนข้อความตามที่ต้องการ  สำหรับเรื่องที่จะกล่าวถึงครั้งนี้จะข้ามรูปแบบและสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสือราชการ เพราะเรื่องเหล่านี้ผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณจะเกิดทักษะ หากปฏิบัติงานหน้าที่นี้สักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก็จะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญในที่สุด
 

แต่สิ่งที่อยากจะเขียนถึง  เนื่องด้วยจากความถี่ พบว่า   การใช้คำนำหน้านามในการลงชื่อหนังสือราชการว่า  ดร.  โดยพิมพ์ไว้ในวงเล็บก่อนชื่อแล้วตามด้วยนามสกุล  (ดร. .....    ...........) ต้องย้ำตรงนี้ว่า เป็นหนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
 

เจอเรื่องนี้ก็ต้องกลับไปค้นหาความจริงอีกครั้งว่า  เราตกข่าวอีกหรือไม่  ก็ค้นเจอเอกสารล่าสุดคือ พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง .. ๒๕๕๑  ย้อนหลังอีกช่วงคือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้ที่สุด 
 

ระบุไว้ว่า ตำแหน่งทางวิชาการ หมายความถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการประจำ ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็น คำนำหน้านามได้ในการลงชื่อหนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคำนำหน้านามอย่างอื่น
 


ซึ่งในระเบียบฯ นี้ไม่ได้ระบุคำว่า 
ดร. หรือ ด็อกเตอร์   ไว้แต่ประการใด เช่นเดียวกันกับระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ของเดิมในภาคผนวก 3  การลงชื่อและตำแหน่ง  ก็ไม่ได้มีคำว่า  ดร. ระบุไว้เช่นกัน
 

 

เรื่องนี้เป็นความบกพร่องของใคร?  

ทุกวันนี้ bottoผู้บริหารของหน่วยงานหลายแห่งได้พยายามพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยการไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จนถึงระดับปริญญาเอก เมื่อสำเร็จการศึกษาก็จะถูกเรียกคำนำหน้านามว่า ดร. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เรียนจนสำเร็จการศึกษาหรือแสดงเห็นถึงความเพียรพยายามของผู้เรียนที่ไปเสาะแสวงหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้เฉพาะเจาะจงลงลึกในรายละเอียดยิ่งขึ้น   เมื่อถูกเรียกเป็นคำนำหน้านามจนชิน ลามถึงติดใจคำนี้ จึงนำกลับมาใช้ในหน่วยงานด้วย หรืออาจจะลืมตัวชั่วขณะ  ความเผอเรอที่จะนำเอาระเบียบฯ งานสารบรรณมานั่งทบทวนเพราะเห็นว่า มีการกลั่นกรองงานนี้มาหลายคนแล้ว ทั้งจากหน้าห้องหรือผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา  ก่อนหนังสือราชการจะถูกส่งออกไปยังหน่วยงานภายนอก 

 

เกิดประเด็นคิดต่อ สำหรับผู้ไม่รู้ระเบียบฯ ก็ต้องบอกว่า  ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเจ้าของหนังสือเรียนจนสำเร็จเป็นด็อกเตอร์แล้ว ดีจัง  แต่มองกลับกันจะเป็นประเด็น การโอ้อวด  ความไม่รู้  การเพิกเฉยกับระเบียบวิธีปฏิบัติงานราชการ  ภาพลักษณ์ขององค์กร ความรอบรู้ของบุคลากรที่ทำหน้าที่งานสารบรรณ  ทั้งที่เป็นเรื่องเล็ก ๆ

 Photobucket

bottoงานสารบรรณ  รับผิดชอบเรื่องนี้เต็ม ๆ  ปัจจุบันผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณ เป็นผู้ที่มาจากหลากหลายสาขา แตกต่างจากก่อนหน้านี้ ผู้ทำหน้าที่งานสารบรรณจะเป็นผู้จบทางด้านพณิชยการ เรียนเรื่อง พิมพ์งาน ปฏิบัติงานสำนักงาน ใช้เครื่องใช้สำนักงาน  ร่างและโต้ตอบหนังสือ เป็นพื้นฐานการเรียนสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการ 
 

แต่เรื่องนี้ ก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มาจากสาขาอื่น เพราะระเบียบฯ งานสารบรรณ เป็นระเบียบฯ ที่บังคับใช้กับหน่วยงานราชการ จึงถือว่า เป็นคู่มือที่ใครก็ตามจะทำงานในหน้าที่นี้สามารถศึกษาหาความรู้ได้ เพราะเป็นระเบียบที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนด้วยข้อความที่จะต้องตีความสองสามตลบ   
 

เมื่อเห็นว่า สิ่งใดจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชาหรือองค์กร ก็ต้องช่วยกัน หากไม่สามารถจะพูดคุยโดยตรงกับผู้บังคับบัญชา ก็เสนอเรื่องนี้ให้กับผู้ที่เป็นหัวหน้าระดับรองลงมา  พวกที่รู้ (ระเบียบฯ) อยู่เต็มอก ปล่อยให้ผิดพลาดออกสู่ภายนอก บอกแล้ว..ไม่ยอมเชื่อเอง   อันนี้ยิ่งผิดกว่า พวกไม่รู้ ไม่ศึกษาหลายเท่าตัวนัก...p

  (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf.) 

 

เอกสารอ้างอิงประกอบการเขียน :
๑. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง .. ๒๕๕๑

๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ) .. ๒๕๔๘

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖

 

Creative Commons License
ผลงานนี้ ใช้โดยพิมพร  ศะริจันทร์
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย


  พิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 30  มิถุนายน  2553
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
การนำข้อความ ไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
อีเมล
pomdvt@hotmail.com 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554

 

บทความที่เกี่ยวข้อง :
botto Website อาชีพเลขานุการ 
botto Blog อาชีพเลขานุการ

บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2010
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 20
09
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2008
บทความอาชีพเลขานุการ ปี 2007

botto หน้าหลัก