ข้อคิดจากอินเทอร์เน็ตและอีเมลที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม
 

 [Text : Photo]

 พิมพร  ศะริจันทร์ (10 สิงหาคม 2552)


 

 Photobucket

 

รูปที่ได้ ใช้ prinscreen (Prt Scrn) มาจากอีเมลที่ได้รับล่าสุด โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอีเมล ไม่ได้รู้จักมักจี่กันแต่อย่างไร ทำให้เกิดคำถาม ทั้ง คาและสะ (ใจ) กับระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้อีเมล   ท่านอ่านแล้วได้อะไรจากอีเมล ฉบับนี้  ความรู้สึกก็จะแตกต่างกันไป แต่ผู้เขียนได้ทราบอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและผู้ส่งอีเมลฉบับนี้

 

Photobucket ระดับชั้นผู้เรียน เข้าใจเอาเองว่าเป็นผู้ที่อยู่ในชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่ง จากสรรพนามที่ใช้แทนบุรุษที่ 1 และบุรุษที่ 2 (หนู, อ.พิมพร) ต้องส่งงานเป็นหนังสือราชการ  เดาไม่ผิด ถ้าเรียนทางอาชีวศึกษา ไม่ใช่นักเรียน ปวช. 1 แน่นอน เพราะ สิ่งที่หนูต้องการเป็นโจทย์หรือตัวอย่างของ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ วิชานี้น่าจะ เป็นวิชาพิมพ์ดีดประยุกต์ หรือพิมพ์ดีดขั้นผลิตเพราะต้องเรียนงานที่ยากขึ้น  อยากจะเดาผิดว่า  ไม่ใช่ผู้เรียนแผนกและรายวิชาเลขานุการ

 

Photobucket ผู้สอน อาจจะเป็นวิชาใดวิชาหนึ่งข้างต้นหรือวิชาอื่น สั่งงานให้ผู้เรียน หาโจทย์ ซึ่งอาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ รู้จัก เข้าใจและฝึกปฏิบัติเอกสารเพื่อผลิต โดยเฉพาะหนังสือราชการที่ชื่อ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด (เอ! หรือจะเป็นวิชา งานสารบรรณ)   อาจจะสั่งงานนานแล้วหรือเร่งด่วน แล้วผู้เรียนทิ้งงานไว้นานจนฉุกละหุก หาที่พึ่งไม่ได้  ในที่สุด ก็พึ่งอินเทอร์เน็ตและใช้อีเมล             

 

Photobucket เว็บไซต์  อาชีพเลขานุการ  pimporn.nsdv.go.th/commerce/secface.htm  รู้สึกดีใจลึก ๆ (เข้าไปถึงทรวงใน) ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เจาะเข้าไปถึง ตัวผู้ใช้ซึ่ง นักเรียน/นักศึกษา ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้เขียนต้องการนอกเหนือจากอาชีพ เลขานุการ  ครูผู้สอน พนักงานออฟฟิศ บุคคลทั่วไป  และเป็นเว็บไซต์แรกที่เข้าไปอยู่ในใจของผู้เรียนคนนี้ที่นึกขึ้นได้

 

Photobucket สมรรถนะรายวิชา    ผู้เรียนคนนี้ มีสมรรถนะสืบหาข้อมูล (search engine) ด้วยการวิเคราะห์หา keyword ได้ตรงกับความต้องการ  ทั้งรู้หรือเดาได้ด้วยว่า ผู้เขียนเว็บไซต์ เป็นอดีตผู้สอนหรืออยู่ในแวดวงงานเลขานุการ ค้นหาผู้ที่จะติดต่อได้  มีสมรรถนะส่งอีเมล  หากประเมินแต่ละจุด ได้แก่  การกำหนดชื่อเรื่องของอีเมล เรื่อง หนังสือสั่งการ (นัยที่ไม่ใช่หนังสือราชการ ถูกต้องตรงกับเนื้อหา)  การระบุข้อความ ได้ครบว่า ต้องการอะไร เมื่อไหร่ จะนำไปใช้เพื่ออะไร ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ (จะด้วยการสั่งการหรือมองในแง่ดี ที่รู้ว่า ผู้อ่านอีเมล เริ่มมีสายตาสอดคล้องกับอายุ) การสะกดคำได้เกือบถูกต้อง ยกเว้นคำว่า  ตัวอย่างก็ได้ นะค่ะ  มีการจบท้ายข้อความ และอีเมลฉบับนี้  ถึงผู้รับ (รายวิชาสารสนเทศในงานเลขานุการ) แต่สิ่งที่ผู้เรียนคนนี้ ไม่ผ่าน  หลายคน (ผู้สอน) คงจะตอบคำถามนี้ได้

 

 

จากการวิเคราะห์อีเมล ฉบับนี้ แบบกลวง ๆ (ของผู้เขียน) ข้างต้น เกิดความรู้สึกที่จะต้องรีบเขียนเรื่องนี้ทันที เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นหลักฐานแวดล้อม ทำให้เกิดการอนุมานว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนกและรายวิชาเลขานุการ ซึ่งจะต้องรีบช่วยกันแก้ไขบางจุดที่เห็นว่าบกพร่อง นั้นคือ 

Photobucket การสื่อสารในงานอาชีพ   เป็นมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรทั้งระดับ ปวช. ปวส.  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ศิลปในการเขียนโต้ตอบจดหมาย  หรือหากระบุเป็นรายวิชาซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเช่น วิชาการเลขานุการ ที่มีเรื่อง การใช้บริการติดต่อสื่อสาร เทคนิคการเป็นเลขานุการ ที่มีมาตรฐานรายวิชาที่ว่า ปฏิบัติงานด้านการติดต่อสื่อสาร หรือในระดับสูงขึ้น เช่น วิชาการสื่อสารธุรกิจไทย ที่จะต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับทักษะการเขียน  ที่จะเขียนอย่างไร  ทำให้ผู้รับไม่เกิดความรู้สึกว่า  คุณกำลังถูกเด็กน้อยที่น่ารัก (ทั้งหลาย) ข่มขู่คุณอยู่ ณ ขณะนั้น  เหมือนที่เกิดกับผู้เขียน  ทั้งที่ เจตนาจริงของอีเมลฉบับนี้ อาจไม่ได้เป็นอย่างที่ข้อความระบุ ดังนั้น คงไม่สายเกินแก้ที่พวกเราจะต้องช่วยกัน

 

Photobucket การสั่งงานของผู้สอนให้ค้นหาหนังสือสั่งการ  ได้แก่  คำสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ทั้งระบุปี พ.ศ. 2550-2552  ชัดเจนสำหรับคำสั่ง แต่ขาดแหล่งค้นคว้าหรือไม่  ขณะเดียวกัน ข้อสังเกตคือ คำสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ ที่สามารถค้นหรือสืบหาข้อมูลได้ทั้งในระบบอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งอื่น  จะเป็นหนังสือราชการประเภทที่ข้อความมีมากหรือบางฉบับเกิน 2 หน้า  หากจะต้องให้ผู้เรียน นำไปพิมพ์หรือด้วยเหตุผลอย่างอื่น   จำเป็นต้องใช้ถึง 5 ฉบับหรือไม่
 

Photobucket  อินเทอร์เน็ตและอีเมล เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย การสืบค้น การรับ-ส่งข้อความ เข้าสู่เป้าหมายได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และทำได้อย่างรวดเร็ว  แต่อย่าลืมว่า คนที่ใช้นั้นได้ไตร่ตรอง พินิจ พิเคราะห์ถึงสิ่งที่ถูกที่ควรมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านี้เคยได้รับการสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน หรือกล่อมเกลาผู้เรียน อย่างสม่ำเสมอนทำให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และนำไปใช้ได้ถูกกาลเทศะในชีวิตหรืออาชีพจริงคำถามและคำตอบทั้งหลายข้างต้น เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อผู้เขียนโดยตรง เรามักจะมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากรู้อยากเห็น ตอนนี้สามารถทำได้เพียงวางแป้นสัมผัสตัวอักษร แล้วคลิก ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเลือกข้อมูลเหล่านั้นอย่างไรเชื่อหรือไม่  ความคิดและความเชื่อนั้น เมื่อสู่การปฏิบัติจะต้องไม่ไปครอบคนอื่นต้องทำตามหรือได้รับความเดือดร้อน เช่นเดียวกับอีเมลฉบับนี้ อ่านครั้งแรกก็รู้สึกสะอึก แต่พอทิ้งเวลาสักนิด... คิดตามและคิดต่อ ก็รู้ว่า อีเมลฉบับนี้คู่กรณี...มีมากกว่าสาม p


บทความที่เกี่ยวข้อง :
Photobucket Website อาชีพเลขานุการ   
Photobucket Blog อาชีพเลขานุการ
Photobucket อีเมลแบ่งเบาภาระงานเลขานุการได้อย่างไร
Photobucket มารยาทการใช้ภาษาในอีเมล
Photobucket ปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กับงานเลขานุการ
Photobucket เลขานุการกับการใช้อีเมล
Photobucket ข้อคิดจากอินเทอร์เน็ตและอีเมลที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม
Photobucket ถ้าเลขานุการไม่มีอีเมล

 

 

 
 Creative Commons License
ผลงานนี้
โดยนางสาวพิมพร ศะริจันทร์ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย.


 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่  7  สิงหาคม  2552
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน ปรับปรุงข้อมูล วันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554
ติดต่อ
ผู้เขียนที่  
pomdvt@hotmail.com 

 Photobucket  หน้าหลัก (Home)