clip-dispenser


 

มีชื่อเรียกต่างๆ ได้แก่  supaclip, clam clip dispenser, paper clamp dispenser, clipper ที่เนเธอร์แลนด์เรียก  Magic clip นิวซีแลนด์เรียก Nalclip ญี่ปุ่นและเยอรมันเรียก Gachuck  ซึ่งสามารถใช้คีย์วอร์ดเหล่านี้ค้นหาข้อมูลได้
เป็นวัสดุสำนักงานอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เอกสารรวมอยู่ด้วยกัน โดยเป็นตัวที่ทำให้คลิบหนีบกระดาษ หนีบตัวเอกสารเข้าไว้ด้วยกัน  คุณประโยชน์ของมันก็เช่นเดียวกับ คลิบหนีบกระดาษและลวดเย็บกระดาษ (staples) นั้นคือ  คล้ายกับคลิบหนีบกระดาษ ที่มีขนาดเล็กสำหรับ กระดาษประมาณ 20-50 แผ่น  แต่ไม่มีตัวบีบสำหรับที่จะหนีบกระดาษ  แต่ใช้  Clip dispenser แทน  ไม่แน่ใจว่า ภาษาไทยจะใช้คำว่าอะไร ณ ที่นี้จะเรียกว่า  “ที่ดันคลิบ” เพราะคุณสมบัติของมันคือ เป็นตัวที่บีบตัวคลิบหนีบกระดาษให้กางออกเพื่อจะหนีบกระดาษได้ และที่แตกต่างจากที่ลวดเย็บกระดาษคือ  ลวดเย็บกระดาษ (staples) ทำให้กระดาษเป็นรอย แต่วัสดุชนิดนี้ไม่ทำให้กระดาษเป็นรอย แต่มีตัวแม่คือ ที่เย็บกระดาษ (stapler)  ในขณะที่คลิบหนีบกระดาษนี้มี  Clip dispenser แทน

  

วิธีใช้

 clip-dispenser


clip-dispenser


clip-dispenser


clip-dispenser


Photobucket

 คุณสมบัติ

ใช้เป็นตัวที่ดันคลิบหนีบกระดาษ  ทำให้เอกสารรวมกันเป็นปึกหรือเป็นเล่ม ตามที่ต้องการ 

วัสดุนี้ ณ ที่นี้จะเรียกว่า  “ที่ดันคลิบ”  จะใส่ตัวคลิบหนีบกระดาษได้ประมาณ 8-10 ตัว

คลิบหนีบกระดาษมีอยู่หลายขนาด  ถ้าเปลี่ยนขนาดของคลิบหนีบกระดาษก็ต้องเปลี่ยน ที่ดันคลิบ ที่ใช้สำหรับคลิบขนาดนั้นด้วย  ที่พบเห็นในท้องตลาดมี  3 ขนาดคือ เล็ก กลาง ใหญ่

ใช้สำหรับหนีบเอกสารเป็นการชั่วคราว ขณะทำงาน หากเอกสารฉบับนั้นใช้งานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นเอกสารที่ต้องเก็บ ก็สามารถดึงคลิบออกได้โดยสะดวก แล้วใช้วัสดุอื่นเย็บหรือหนีบกระดาษแทน

ราคาวัสดุชนิดนี้ ประมาณ 30-40 บาท (34 บาท วันที่ 13 พ.ค. 51) และมีคลิบหนีบกระดาษที่ใช้คู่กันกล่องประมาณ 50 ตัว ราคา 200-250 บาท จะเห็นว่า วัสดุนี้ราคาค่อนข้างแพง แต่ก็สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกและสาเหตุอื่น ก็น่าจะมาจากวัสุดุชนิดนี้ ยังไม่เป็นที่นิยมในท้องตลาด จึงทำให้ต้นทุนของคลิบหนีบกระดาษมีราคาแพงตามไปด้วย

ตัวคลิบหนีบกระดาษทำด้วย สเตนเลส

 

อ้างอิง
1. 
http://www.myop.com.au/img/productImages/marbig/87095.jpg  (13 พ.ค. 2551)
2. http://www.daderie.nl/index.html http://www.ohto.co.jp/english/html/product_lineup/gachuck.html
3. https://www.theclipstore.com/

 บทความที่เกี่ยวข้อง :
bottoWebsite อาชีพเลขานุการ   
bottoBlog อาชีพเลขานุการ


 


*นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์,  ศึกษานิเทศก์ เขียนบทความ 8 มิถุนายน 2551
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้ที่จะนำบทความ รูปภาพไปตีพิมพ์จะต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น
ติดต่อผู้เขียนที่ pomdvt@hotmail.com  ปรับปรุงข้อมูลวันเสาร์, 06 สิงหาคม 2554 
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้เขียน

 

  หน้าหลัก