วิธีสะกดคำระบบ ICAO Phonetic Alphabet
   
      เรียบเรียง :  พิมพร  ศะริจันทร์ ศึกษานิเทศก์  (3 กันยายน 2550)    

 

 

 

วิธีสะกดคำระบบ ICAO Phonetic Alphabet (ของ International Civil Aviation Organization)

 

          เป็นวิธีที่สะกดคำหรือสะกดชื่อ ระบุชื่ออักษรทีละตัว โดยพ่วงเอาคำที่มีอักษรตัวนั้นปรากฏเป็นตัวแรก วิธีสะกดแบบนี้มีในการบินพลเรือนและการพูดโทรศัพท์ ที่นิยมใช้กันจนเป็นแบบแผนมาตรฐาน

 

A-Alpha

J-Juliet

S-Sierra

B-Bravo

K-Kilo

T-Tango

C-Charlie

L-Lima

U-Uniform

D-Delta

M-Mike

V-Victor

E-Echo

N-November

W-Whisky

F-Foxtrot

O-Oscar

X-X-ray

G-Golf

P-Papa

Y-Yankee

H-Hotel

Q-Quebec

Z-Zulu

I-India

R-Romeo

 

 

 

ที่มา : เรียบเรียงจากบทความของ  สมศีล  ฌานวังศะ, ภาษาน่ารู้, มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 10-16 สิงหาคม 2550 ปีที่ 27 ฉบับที่ 1408 หน้า 73.


หน้าหลัก