เลขานุการSecretary
Secretaryเลขานุการ
   

 

 


  งานวิจัยเลขานุการ
  :
 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาเลขานุการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
(นฤมาน นายะสุนทรกุล)   บทคัดย่อ, อภิปรายผล
■ การวิเคราะห์ศักยภาพของสถานประกอบการและสถานศึกษาในการจัดการฝึกงานให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาการเลขานุการ
ของวิทยาลัยพณิชยการ ในเขตกรุงเทพมหานคร (ดวงใจ ปีปทุม)
ความเหมาะสมของหลักสูตรวิชาพิมพ์ดีดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สถานบันเทคโนโลยีราชมงคล (กัลยาณี  สูงสมบัติ)
สมรรถนะของเลขานุการกับการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ (รัตนา  อัศวานุวัตร)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการเลขานุการ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยพณิชยการ
สังกัดกรมอาชีวศึกษา (พัชราภรณ์  วรรณพุฒ)
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของเลขานุการที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกรเพื่อการส่งออก ในสภาพที่เป็นจริงและควรจะเป็นตามความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา (ศรีสุดา  สันธิโยธิน)
ระบบเลขานุการส่วนบุคคล (Personal digital assistant) องอาจ  หัสคุณไพศาล, เกษราณี  อัคควัสกุล
การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาเอกธุรกิจศึกษา-การเลขานุการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2529 (เกษกานดา  สุภาพจน์)
 

กลับหน้าหลัก

เริ่ม
วันที่ 16 มิถุนายน 2546 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
ผู้ดูแล
: พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
ติดต่อได้ที่
pomdvt@hotmail.com
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้ดูแล