เลขานุการSecretary
Secretaryเลขานุการ
   รายชื่ออาจารย์แผนกวิชาเลขานุการพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เว็บไซต์: รายชื่อคศ. 3  และ คศ. 4 แผนกวิชาเลขานุการ  (หากตกหล่นรายชื่อท่านใดไป กรุณาแจ้งเพิ่มเติมได้ตามอีเมลด้านล่าง)

 

Blog อาชีพเลขานุการ   ครูธิดารัตน์    จันทรังศรี  วิชาเทคนิคการเป็นเลขานุการ ระดับ ปวช. วท.ลำพูน (เออร์รี รีไทร์)
 งานวิจัยเลขานุการ   ครูจินดารักษ์   ตันติกุล  วิชาการจัดเก็บเอกสาร ระดับ ปวช. วท.ลำพูน  (เออร์รี รีไทร์)
เรื่องน่ารู้ของเลขานุการ  อาชีพเลขานุการ   ครูศุภลักษณ์    เทศวัฒน์   วิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม วท. กาฬสินธุ์
วิชาการเลขานุการ  (อ.สุภาณี)   ครูจรวยพร    เตชะเจริญรุ่งเรือง   วิชาการผลิตเอกสาร วอศ.ลำปาง  
    ครูตรีทิพย์    พุทธรัตน์   วิชาภาษาไทยธุรกิจ  วช.อุบลราชธานี  
    ครูสุนทรี  สว่างศรี วิชาพิมพ์ดีดไทยประยุกต์  วพณ.ธนบุรี  
    ครูพาณี  ล้ออุทัย  วิทยาลัยพณิชยการบางนา  
    ครูขนิษฐา    จิตรอรุณ  วิชาเทคนิคการฝึกอบรม  วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  
    ครูอุไร  จังจริง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  
    ครูนันทิชา  รัตนมาลากร  วิชาเทคนิคการฝึกอบรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
    ครูสายใจ  วงศ์กาวี  วิชาการปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  (ช่วยราชการ วอศ.แพร่)  
    ครูดุษฎี   วงศ์ไตรทิพย์  วิชาสำนักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
    ครูหยิบมณี  ถาวระ วิชาสำนักงาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
    ครูนวรัตน์  สาหร่ายทอง  วิชาพิมพ์ดีดประยุกต์  วิทยาลัยเทคนิคระยอง  nawarat53@hotmail.com
    ครูสรรใจ  วงศ์ธนะบูรณ์   วิชาเลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์   (คศ.4) w.sanjai@hotmail.com
    ครูพรสวรรค์  ปันธิ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่  
    ครูรัชดา  ชวพันธุ์  วิชาเทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน  วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  
    ครูวรรณี  ชิดเชื้อวงศ์ วิชาพิมพ์ดีดไทย วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  
    ครูสุภาณี  เอาทองทิพย์  วิชาการเลขานุการ  วิทยาลัยเทคนิคตรัง k_supanee@yahoo.com
    ครูอนุสิษฐ  ประเสริฐดี  วิชาการบริหารงานเอกสาร (ปวส.)  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก  anusitmba7@hotmail.com
    ครูวราภรณ์  เรือนชัย  วิชาการบริหารงานเอกสาร (ปวส.)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ nai_poo@windowslive.com
    ครูรุ่งทิพย์  เตจะโส  วิชาการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ  วพณ.บึงพระ พิษณุโลก (ช่วยราชการ วอศ.เชียงใหม่) leka_thana@hotmail.com
    ครูเพ็ญรุ่ง  วีระพงษ์  วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี phenwee@hotmail.com

 ตอบแบบสอบถาม
และข้อเสนอแนะในการจัด
แผนการเรียนที่นำ
รายวิชา ออกฝึกงาน
อย่างน้อย  1 ภาคเรียน

 แผนการเรียนที่นำรายวิชาไปฝึกงานทั้งระดับ ปวช. ปวส.
 ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่
 ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  (มีข้อเสนอแนะจาก พิมพร ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
และโสภี  นิลรักษ์, ศึกษานิเทศก์  ที่รับผิดชอบสาขางานในรายละเอียด
ชุดที่ 1-12)
รายละเอียดชุดที่ 1
รายละเอียดชุดที่ 2
รายละเอียดชุดที่ 3
รายละเอียดชุดที่ 4
รายละเอียดชุดที่ 5
รายละเอียดชุดที่ 6
รายละเอียดชุดที่ 7
รายละเอียดชุดที่ 8
รายละเอียดชุดที่ 9
รายละเอียดชุดที่ 10
รายละเอียดชุดที่ 11
รายละเอียดชุดที่ 12
รายละเอียดชุดที่ 13
รายละเอียดชุดที่ 14
รายละเอียดชุดที่ 15
รายละเอียดชุดที่ 16

รายชื่ออาจารย์แผนกวิชาเลขานุการ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์    
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนาบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

กลับหน้าหลัก 
เริ่มวันที่ 25  ธันวาคม   2546 ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 22 กันยายน 2554
ผู้ดูแล
: พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 
E-mail Address   pomdvt@hotmail.com