การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ
      เรื่อง :  จรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง  (12 ตุลาคม 2550)                                                                                      
                              

 


  เอกสารการสอนรายวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (2201-2313)
  บทที่ 4 งานประชาสัมพันธ์
   
แผ่นปลิว
   
จดหมายข่าว
   
แผ่นพับ
   
จุลสาร
   
วารสาร

 


 
  *จรวยพร  เตชะเจริญรุ่งเรือง  ครู คศ.3  แผนกวิชาเลขานุการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
 ผลงานวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา การผลิตเอกสาร 3203-2104
   ปรับปรุงข้อมลวันที่ 03 ตุลาคม 2551 
 

หน้าเดิม  อาชีพเลขานุการ   งานพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ  งานอุตสาหกรรม  งานคหกรรม  งานศิลปกรรม  งานเกษตรกรรม   หน้าหลัก