เลขานุการบริหาร
      เรื่อง
:  ดาลัด  บุญตัน (15 สิงหาคม  2550)                                                                                      
                              

   

เอกสารการสอนรายวิชา การเลขานุการบริหาร 3203-2001
ความหมายและความสำคัญของเลขานุการบริหารและ
จรรยาบรรณอาชีพเลขานุการ
แบบประเมิน 


จำนวนผู้เข้าชม
  *ดาลัด  บุญตัน ครู คศ.2  แผนกวิชาเลขานุการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 
 ติดต่อผู้เขียนได้ที่อีเมล dboontan@yahoo.com 
   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 03 ตุลาคม 2551 

หน้าเดิม อาชีพเลขานุการ  งานพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ  งานอุตสาหกรรม  งานคหกรรม  งานศิลปกรรม  งานเกษตรกรรม หน้าหลัก