คุณลักษณะอาชีพสาขาวิชา

การบัญชี
การตลาด
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ธุรกิจการค้าต่างประเทศ
การจัดการงานบุคคล
ธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจสถานพยาบาล
การประชาสัมพันธ์
ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ทั่วไป (GVQs) เจ้าหน้าที่ทั่วไป (GVQs)
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน, แคชเชียร์, เจ้าหน้าที่ลงบัญชี (GVQ2) ผู้ช่วยงานด้านคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุดภาพและเสียง, เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ, เจ้าหน้าที่ช่วยกรอกแบบฟอร์ม, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องประมวลผลคำ (GVQ2)
เจ้าหน้าที่ลงบัญชี (GVQ3) ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์, ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคอมพิวเตอร์, ตัวแทนขายไอที, ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์, ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ (GVQ3)
เจ้าหน้าที่การเงิน (GVQ4) ผู้ช่วยนักสถิติ, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก (GVQ4)
พนักงานบัญชี, ผู้ช่วยพนักงานบัญชี, ผู้ช่วยสมุห์บัญชี (GVQ5) เว็บมาสเตอร์, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ (GVQ5)
สาขาวิชาการขาย, การตลาด สาขาวิชาเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป (GVQs) เจ้าหน้าที่ทั่วไป (GVQs)
พนักงานขาย (GVQ2) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล, เจ้าหน้าที่ชวเลข, เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร (GVQ2)
พนักงานส่งเสริมการขาย (GVQ3) เจ้าหน้าที่สำนักงาน, ผู้ช่วยเลขานุการ  (GVQ3)
พนักงานวิจัยตลาด (GVQ4) เลขานุการ  (GVQ4)
เจ้าหน้าที่จัดจำหน่ายและกระจายสินค้า (GVQ5) เลขานุการ/เลขานุการฝ่ายบริหาร  (GVQ5)
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
เจ้าหน้าที่ทั่วไป (GVQs) พนักงานธุรการ (GVQ4)
พนักงานต้อนรับ (GVQ2) เจ้าหน้าที่การเงิน (GVQ5)
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล, เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (GVQ3)  
ผู้ช่วยนักโฆษณา-ประชาสัมพันธ์, พนักงานต้อนรับและบริการข้อมูลข่าวสาร (GVQ4)  
พนักงานขายโฆษณา-ประชาสัมพันธ์, ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น ๆ, ตัวแทนขายโฆษณา, พนักงานขายโฆษณา (GVQ5)  

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

สาขาวิชาการจัดการงานบุคคล

เจ้าหน้าที่สำนักงาน, เสมียนพนักงานทั่วไป, พนักงานธุรการ  (GVQ4) ผู้ช่วยพนักงานธุรการ, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน (GVQ4)
ตัวแทนออกของ/สินค้า, ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า (GVQ5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน, เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่น ๆ (GVQ5)

กลับหน้าหลัก

 


บทความ บรรยายอาชีวศึกษา |งานวิจัยทวิภาคี |งานพาณิชยกรรม|งานคหกรรม |งานอุตสาหกรรม|งานศิลปกรรม|งานส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน |งานวิจัยและพัฒนา|งานประกันคุณภาพ|งานบุคลากร
 

จำนวนผู้เข้าชม

ceiling fans
ceiling fans

ปรับปรุงข้อมูลวันศุกร์, 29 กันยายน 2549   ผู้ดูแล  พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2549
ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 อีเมล์
pomdvt@hotmail.com ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้ดูแล