การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

ดาวน์โหลด  เอกสารแนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (จากการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2548 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม)
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (ปีการศึกษา 2548)

ารจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

1. ความสำคัญของการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
3. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
          ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
          เหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
              ลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
              รูปแบบของการบูรณาการ (Model of integration)  
4. แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ
        แนวทางของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. เทคนิคการสอนการพัฒนากระบวนการคิด
          กรอบความคิดในการพัฒนาความสามารถทางการคิด
          การสอนเพื่อพัฒนาการคิด
              กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
    6. การประเมินตามสภาพจริง  
              ลักษณะสำคัญของการประเมินตามสภาพจริง  
              การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

 

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับ ปวช.  (ตัวอย่างทั้งหมดยังไม่ได้ตรวจทาน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขางานการโรงแรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการบัญชี สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชาเครื่องกล
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์ สาขาวิชาการก่อสร้าง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรทั่วไป
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   สาขางานคหกรรมการบริการ
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  (mind mapping)
สาขาวิชาศิลปกรรม  สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาอาหารและโภชนการ

 

ตัวอย่างแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับ ปวส.  (ตัวอย่างทั้งหมดยังไม่ได้ตรวจทาน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาเลขานุการ (ตรวจทานแก้ไขแล้ว) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องมือกล
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  สาขางานธุรกิจประดิษฐ์
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกา
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  สาขางานจิตรกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนการ

 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดับ ปวช., ปวส.
คำสั่งสำนังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 835/2548 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในระดบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
PowerPoint การนำเสนอ อ.สุชาติ  กิจพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
PowerPoint การนำเสนอ อ.วัลลภา  อยู่ทอง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

       


กลับหน้าหลัก


เข้าชมคนที่ นับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2548

Free Hit Counter

ปรับปรุงข้อมูลวันอังคาร, 25 เมษายน 2549   ผู้ดูแล  พิมพร  ศะริจันทร์, ศึกษานิเทศก์   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ถนนหัสดิเสวี  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 อีเมล์
p_pim88@hotmail.com  จัดทำวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
ผลงานและสิ่งพิมพ์ของผู้ดูแล